Index

Cool Timeline

1871
1871-09-23

Událost

Událost

Narodil se v Opočně dne 23. září.

null
null
CZ
1790852000001240764
1892
1892-01-01

Událost

Událost

Dostává diplom pražské Malířské akademie, začíná studium na vídeňské Akademii.

null
null
CZ
1790852000001240849
1896
1896-01-01

Událost

Událost

Stěhuje se do Paříže, studuje a ilustruje knihy i časopisy. V tvorbě prezentuje svoje levicové smyšlení, spiritismus i erotiku v plném proudu života „svatého kopce“ (Montmartru) ve jménu rychle střídané lásky a stále dolévaného absintu.

null
null
CZ
1790852000001240859
1899
1899-01-01

Blázni

Blázni

16000

1899, barevná litografie na papíře, 48,9x70,6 cm, 63x96 cm s rámem, signováno a datováno vlastní rukou vlevo dole „Kupka ´99“ Vpravo dole autorské věnování Alexandru Mercereauovi Původ: aukční síň Praha publikováno v katalogu Kupkovy výstavy v Musée d´Orsay, Vers de temps nouveaux KUPKA ouevres graphiques 1894-1912, Paříž v katalogu Kupkovy výstavy v Kunsthaus Zürich 1976, str. 243 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 23 v katalogu Retrospective, František Kupka, 1871-1957, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 1975, str. 307 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 Czech Business Club Praha, 2016, 2017 UniCreditBanka, prostory privátního bankovnictví, 10/2018-12/2018 Nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha Nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha Na přelomu století, kdy Kupka už působil v Paříži, doznívá v jeho díle ohlas vídeňské secese, jež mu byla blízká zdůrazněním ornamentu před realitou. Počátky v Paříži nejsou snadné – aby se Kupka vůbec uživil, pracuje pro různé časopisy, kreslí módní návrhy i plakáty pro šansoniéry na Montmartru. Ačkoli ve svých ilustracích a satirických kresbách a grafikách vyjadřuje svou kritiku společnosti a potřebu poučovat lidi o vývoji člověka – stále věří, že umění musí být etické. Grafiku Blázni, Biblioman a další kresby vystavuje v roce 1900 na světové výstavě v Paříži v oddělení zahraničních malířů stejně jako Alfons Mucha. Blázni představují metaforu tehdejšího světa lidské honby za úspěchem a penězi s nacionalistickými předsudky. Tragikomické pinožení sledují klauni jako na divadelní scéně. Různé výjevy představují nešvary tehdejší francouzské společnosti v satirické nadsázce. Litografie je Kupkovým přípisem věnována francouzskému symbolistnímu básníkovi Alexandru Mercereauovi (1884-1945), který se s Kupkou znal osobně a v roce 1914 připravil pro SVU Mánes výstavu francouzského moderního umění. Podobný velkoformátový grafický list se v aukčním prodeji již nevyskytuje.

114.8
CZ
1790852000000485007
1899-Blázni-František Kupka
K prodeji
null
false
1899-01-01

Ztracena ve víru velkoměsta

Ztracena ve víru velkoměsta

16000

kolem 1899, kombinovaná technika na papíře - kresba tuší a malba bělobou na litografii, rozměr 38x57 cm, 56x75 cm s rámem, signováno vlastní rukou tuší vpravo dole Původ: antikvariát Paříž. vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 Nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha Nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha Na přelomu století se Kupka svou tvorbou angažovaně vyjadřoval k aktuálním sociálním a politickým problémům. Přispíval svými ilustracemi do anarchistického časopisu L´Assiete au Beurre – L´Agent , který byl součástí satirické revue Belle Epoque a do angličtiny byl jeho název překládán jako Porcování medvěda, ale i do řady dalších magazínů jako například Cocorico, navrhoval rovněž různé plakáty. Jeho sympatie měli chudí, ponižovaní, vykořisťovaní – lidé z okraje společnosti. Ostatně Kupka sám po příjezdu do Paříže na konci 19. století dost často hladověl a pochyboval o své umělecké budoucnosti. Litografie s názvem dobové operety ukazuje drobnou mladou dívku s ranečkem, z něhož vykukuje certifikát, ztracenou ve velkoměstě, kde na ni dorážejí davy buržoustů a jakýsi umělec před ní si míchá lepidlo, aby se zřejmě malá nebožačka dobře chytla. Inspirací mu zřejmě byla jeho láska – tulačka Gabriela z Montmartru, s níž se seznámil v témže roce a která byla také modelem slavného obrazu L´Argent (Peníze). Gabriela se k němu dokonce nastěhovala, ale v roce 1903 ji Kupka opustil.

93.6
CZ
1790852000000485003
1899-Ztracena ve víru velkoměsta-František Kupka
K prodeji
null
false
1899-01-01

Událost

The Fools

1899, coloured lithograph on paper, 49 x 71 cm, 63 x 96 cm including frame, signed in the left lower corner. Author´s dedication to Alexander Mercereau in the right lower corner Origin: Auction House Prague Published: in catalogue of Kupka Exhibition in Musée d´Orsay, Vers de temps nouveaux KUPKA ouevres graphiques 1894-1912, Paris; in catalogue of Kupka Exhibition in Kunsthaus Zürich 1976, page 243 in catalogue Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 23 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016. The highest price achieved in auction – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague. At the turn of the century, when Kupka already lived and worked in Paris, there is still echoing the Wien Art Nouveau in his work. Kupka felt very close to it because it was emphasizing ornament, not noticing the reality that much. The beginning in Paris is not easy – Kupka, to make his living, works for various magazines, draws fashion designs and posters for chanson singers on Montmartre. Although in his illustrations, satirical drawings and graphics he expresses his criticism to society and the need to lecture people about the evolution of man – he still believes that the Art must be ethical. Graphics The Fools, Biblioman and other drawings he exhibits in the year 1900 on the world exhibition in Paris in the foreign artists department – just like Alfons Mucha. The Fools symbolize metaphor of the world of that time when the chase after success and money together with nationalistic prejudices was on. Tragicomically slogging people are watched by clowns on something similar to theatre stage. Various motifs introduce ills of the French society of that time in satirical exaggeration. This lithograph is dedicated by Kupka´s hand to French symbolism poet Alexander Mercereau (1884-1945), whom Kupka knew in person and who in the year 1914 prepared for SVU Mánes an exhibition of French Modern Art. No similar large format graphic sheet appears in auction sale anymore.

EN
true
1790852000000485007
1899-01-01

Událost

Lost in the big city

Combined technique on paper – ink drawing and white painting on lithograph (around 1899), 37×57 cm, 56×75 cm (including frame), ink signature in the right lower corner Origin: Antiquariat Paris. Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016. The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known price for Kupka´s graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague. At the turn of the century, Kupka was committed to express himself by his work to topical social and political problems. He contributed by his illustrations not only to anarchistic magazine L´Assiete au Beurre – L´Agent , which was part of satirical revue Belle Epoque and to English was being translated as Pork barrel, but also to number of other magazines – Cocorico for instance, likewise he designed various posters. He sympathized with poor, humiliated, exploited people – people from the margins of society. After all, Kupka himself was after his arrival to Paris, at the end of 19th century, quite often starving and doubted his future in the Art. Lithograph with the name of operetta of that time shows tiny young girl with a little bag from which a certificate is peeping out, lost in a metropolis, where crowds of bourgeoisie attack her. Some artist stirs his glue in front of her, probable for the poor girl to get stuck well. The inspiration of Kupka was most probably his love – female tramp Gabriela from Montmartr. He met her in the same year; she was also the model to his famous painting L´Argent (Cash). Gabriela even moved to his home, but Kupka left her in the year 1903.

EN
true
1790852000000485003
1900
1900-01-01

Svoboda

Svoboda

20000

kolem 1900, černobílá litografie a kresba tuší na papíře, 42x77 cm, 74x105 cm s rámem, signováno vlastní rukou tuší vlevo dole Původ: antikvariát Paříž Vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 Nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha Nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha Na přelomu století se Kupka svou tvorbou angažovaně vyjadřoval k aktuálním sociálním a politickým problémům. Přispíval svými ilustracemi do anarchistického časopisu L´Assiete au Beurre – L´Agent, který byl součástí satirické revue Belle Epoque a do angličtiny byl jeho název překládán jako Porcování medvěda, ale i do řady dalších magazínů jako například Cocorico, navrhoval rovněž různé plakáty. Jeho sympatie měli chudí, ponižovaní, vykořisťovaní – lidé z okraje společnosti. Ostatně Kupka sám po příjezdu do Paříže na konci 19. století dost často hladověl a pochyboval o své umělecké budoucnosti. Litografie zobrazuje panský kočár tažený otroky, který nemilosrdně sráží na zem nemocné starce i ženy s dětmi. Na kočáře stojí tři muži symbolizující nástroje, kterými se ovládá společnost: právo, víra a moc peněz. Kočár symbolizuje paradoxní situaci, která slibuje blahobyt za zotročení se – proto místo koní slouží lidí. Na kočáře stojí v popředí úředník s kabátem s mnoha kapsami, z nichž přetékají lejstra plná předpisů a zákonů, za ním dovolává Boha vypasený duchovní s křížem v ruce a nechybí ani Kupkova oblíbená postava boháče, kterého karikuje jako figuru s břichem plným peněz (podobně také na slavném obraze L´Argent / Peníze z roku 1899). V levé části grafického listu revoltují urostlí muži a ruce revoltujícího zástupu se vzpínají k soše svobody. Tento výjev patří do rané série Kupkových moralistních prací ovlivněných autorovými anarcho-socialistickými sklony. Tato kresba se v českém ani světovém aukčním prodeji nikdy neobjevila.

128.5
CZ
1790852000000485011
1900-Svoboda-František Kupka
K prodeji
null
true
1900-01-01

Událost

Liberty

Black & white lithograph and drawing ink on paper (around 1900), 42×77 cm, 74×105 cm (including frame), ink signature in the left lower corner. Origin: Antiquariat Paris. Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016. The highest price achieved in auction – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague. At the turn of the century, Kupka was committed to express himself by his work to topical social and political problems. He contributed by his illustrations not only to anarchistic magazine L´Assiete au Beurre – L´Agent , which was part of satirical revue Belle Epoque and to English was being translated as Pork barrel, but also to number of other magazines – Cocorico for instance, likewise he designed various posters. He sympathized with poor, humiliated, exploited people – people from the margins of society. After all, Kupka himself was after his arrival to Paris, at the end of 19th century, quite often starving and doubted his future in the Art. This lithograph presents manorial carriage drawn by slaves, which mercilessly strikes down both ill old people and women with children. On the carriage, three men are standing, symbolizing the tools by which society is controlled: law, faith and the power of money. The carriage symbolizes paradoxical situation which promises prosperity for slavery – this is why instead of horses people are serving. At the front of the carriage an official stands having the coat with many pockets overflowing with papers full of laws and regulations. After him there is a fat clergyman standing and calling unto God holding a cross in his hand and not even Kupka´s favourite figure of man of property is missing. This wealthy person is caricaturized as a figure with belly full of money (similarly also on the famous painting L´Argent / Cash from the year 1899). On the left side of this graphical sheet we can see shapely men revolting and the hands of the revolting crowd prance to the statue of freedom. This scene belongs to the early series of Kupka´s moralistic pieces influenced by the Author´s anarchist and socialistic inclinations. This drawing has never appeared on Czech and not even the world auction market.

EN
true
1790852000000485011
1901
1901-01-01

Událost

Událost

V Paříži začíná vycházet politicky satirický týdeník ilustrovaný Kupkou L´Assiette au Beurre a distribuovaný po celé Evropě, tedy i v Rakousku – Uhersku, kde zejména u levicově orientovaných čtenářů vyvolává pozitivní reakce, čehož vyústěním je výstava 150 Kupkových zejména satirických děl putujících po českých zemích.

null
null
CZ
1790852000001240863
1902
1902-01-01

Událost

Událost

V lednu 1902 vychází satirický týdeník L´Assiette au Beurre: D´Argent (Peníze). Toto vydání Kupka tvoří jako své samostatné číslo. V květnu 1902 se Kupka podílí na ilustraci dalšího čísla satirického týdeníku L´Assiette au Beurre: Pour Garder.

null
null
CZ
1790852000001240873
1903
1903-01-01

Událost

Resistance - Black Idol

Coloured aquatint on paper (1900-1903), 34,5×34,5 cm, 58×56 cm including frame, signed Kupka in the left lower corner. Origin: Auction Sotheby’s New York, 90´ties. Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016, Czech Business Club Praha 2016, 2017. Published in catalogue František Kupka: The Pioneer of Abstraction, Painter of Cosmos, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 45; in catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 3b; in catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris 1990, page 82; in monographi Kupka, Serge Fauchereau, Barcelona 1989, page 9; in catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, page 56; in monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 227; in catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 309 and others. The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague The highest known price for Kupka´s graphics achieved in gallery sale – 720 thousand CZK in the year 2019, Sypka, Prague Many graphics and preparation studies with the motifs of Egyptian and Antiquity Arts preceded Kupka´s paintings with historical archaeological visions, which he likewise applied in the illustrations Elisée Recluse, The Man and the Earth, Monumental Statue of Mysterious God with Lifted Hand like Claw. In the confrontation with a figure of small man it personalizes the metaphysical fear of man from the Infinity. The mysterious night environment of monuments shows to the man his smallness and uselessness in the context of the whole universe. Kupka, as a spiritist medium suffered from mental shakings and depression, which he transferred into these scenes. The Egyptian sphinxes appear on many drawings and graphics. To the most beautiful and impressive ones the oil on canvas painting Paths of Silence belongs. This painting is in the collection of the National Gallery in Prague. Naturally, later Kupka turned away from this mythological allegory and he went the way of abstraction. This unique print belongs to the most precious ones. It is known from the collection of the National Gallery in Prague.

EN
true
1790852000000487193
1903-01-01

Vzdor-Černý idol

Vzdor-Černý idol

15700

1900-1903, barevná akvatinta na papíře, 34,5×34,5 cm, 58×56 cm s rámem, signováno vlevo dole Kupka Původ: aukce Sotheby’s New York, 90. léta. Vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 Czech Business Club Praha, 2016, 2017 Publikováno v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 45 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 3b v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris 1990, str. 82 v monografii Kupka, Serge Fauchereau, Barcelona 1989, str. 9 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 56 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 227 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 309 a dalších. Nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha Nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 720 tis czk v roce 2019, aukční dům Sýpka, Praha Řada grafik a přípravných studií s tematikou egyptského a antického umění předcházela Kupkovým obrazům s historickými archeologickými vizemi, které rovněž uplatnil v ilustracích Elisée Recluse Člověk a země. Monumentální socha záhadného božstva s rukou jako zvednutým pařátem v konfrontaci s postavou malého muže zosobňuje metafyzický strach člověka z nekonečnosti. Tajemné noční prostředí monumentů ukazuje člověku jeho malost a zbytečnost v kontextu celého vesmíru. Kupka jako spiritistické médium trpěl duševními otřesy i depresí, které přenesl do těchto stísněných výjevů. Egyptské sfingy se objevují na mnoha kresbách i grafikách a mezi nejkrásnější a nejpůsobivější patří olejomalba Cesta ticha I, která je ve sbírce Národní galerie v Praze. Později se ovšem od této mytologické alegorie odvrátil a vydal se na cestu abstrakce. Tento ojedinělý tisk patří k těm nejvzácnějším. Je znám ze sbírky Národní galerie v Praze.

80.6
CZ
1790852000000487193
1900-1903-Vzdor-Černý idol-František Kupka
Již není v nabídce
www.posam.cz/artwork/frantisek-kupka/vzdor-cerny-idol/frantisek-kupka_vzdor-cerny-idol_BP.jpg
false
1905
1905-01-01

Událost

Událost

Kupkova putovní výstava po Čechách – „z individualisty stal se socialista“. U příležitosti výstavy vychází Album především satirických reprodukcí Kupky, jimiž si tehdejší mládež s velkou zálibou dekorovala své pokojíky.

null
null
CZ
1790852000001240877
1905-01-02

Událost

Událost

V Paříži vychází kniha Píseň Písní, kterou napsal Jean de Bonnefon a ilustroval Kupka. Série ilustrací nesoucí se v duchu symbolismu je orientována na exotickou sexualitu, což bylo typické pro tu dobu.

null
null
CZ
1790852000001240881
1905-01-15

Píseň písní Pro svého pána

Píseň písní Pro svého pána

1000

1905-1909, list z cyklu ilustrací bibliofilie Píseň písní (Le cantique des cantiques ), dvoubarevný dřevoryt na papíře, 23,5×22,5 cm, 48×46 cm s rámem, signováno v tisku vlevo dole Původ: aukční síň Praha vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha K první Kupkově bibliofilii Píseň písní (sbírka svatebních židovských písní z různých dob) existuje řada přípravných skic, kreseb i grafik. Píseň písní byla autorova vítězná objednávka. Text i ilustrace odpovídají dobovým konvencím, přesto se Kupkova práce považuje za reformu francouzské knihy. Tehdejší naturalistickou podobu knih zcela zavrhl a obrátil se do 18. století a využil také secesního ornamentu. Kupka se na ilustrace pečlivě připravoval, prostudoval starozákonní reálie a naučil se hebrejsky. Než přistoupil ke konečnému řešení knihy, vystřídal celou řadu jiných eventualit. Motiv nahé krásky, která se představuje svému pánu, vládci a muži, se opakuje na mnoha přípravných grafikách pro ilustrace rozsáhlého souboru Píseň písní. Víme, že předlohou pro všechny tyto svůdné ženy byla Kupkova partnerka a později žena Eugenie zvaná Nini, s níž se seznámil o rok dříve a prožil v roce 1905 krásné milostné léto v St. Prix u Paříže dokumentované mnoha velmi erotickými akvarely. Nini údajně stála modelem i Renoirovi. Obrázek – stejně jako všechny z Písně písní – je rámován ornamentem, o kterém Kupka tvrdil, že nemá úkol vyplnit prázdný prostor, ale doplnit samotný příběh.

63.7
CZ
1790852000003288183
1905-Píseň písní Pro svého pána-František Kupka
K prodeji
www.posam.cz/artwork/frantisek-kupka/pisen-pisni/frantisek-kupka_pisen-pisni-pro-sveho-pana-2_BP.jpg
false
1905-01-15

Událost

Song of songs (For my Lord)

Piece from the cycle of illustrations of the bibliophile Song of Songs (Le cantique des cantiques ), Coloured woodcut on paper, two colours (1905-1909), 23,5×22,5 cm, 48,5×46,5cm (including frame), printed signature in the left lower corner. Origin: Auction House Prague. Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016. The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for Kupka´s graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague. Number of preparation sketches, drawings and graphics belongs to the first Kupka´s bibliophile Song of Songs (collection of Jewish wedding songs from various times) Song of Songs was the Author´s winning order. The text and illustrations conform to the time conventions, but in spite of this, Kupka´s work is considered to have become the reform of the French book. Then naturalistic form of books Kupka rejected and turned to 18th century, he also used Art Nouveau ornament. The Author had been preparing for the illustrations thoroughly, studied the Old Testament facts through, and learnt Hebrew. Before he approached the final layout of the book, he tried many others eventualities. The motif of the naked beauty, who introduces herself to her Lord, Sovereign and Husband, is repeated on many preparative graphics for the illustrations of the large volume Song of Songs. We know that the model for all of these seductive women was the partner of Kupka and later wife Eugenie, nicknamed Nini, who he had met one year before. They experienced a beautiful romantic summer in the year 1905 in St. Prix, close to Paris, documented by many very erotic aquarelles. Nini is said to have stood as the model to Renoir also. This image – like all the others from Song of Songs is framed by an ornament about which Kupka said that its task is not to fill in the empty space, but to complement the story itself. The individual graphics appear in Czech auction houses time to time, nevertheless only very sporadically.

EN
true
1790852000003288183
1905-01-20

Událost

Song of Songs (Beauty Sulamit)

Piece from the cycle of illustrations of the bibliophile Song of Songs (Le cantique des cantiques ), Coloured woodcut on paper, two colours (1905-1909), 23,5×22,5 cm, 48x46 cm including frame, printed signature in the left lower corner. Origin: auction house Praha The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for Kupka´s graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague. Number of preparation sketches, drawings and graphics belongs to the first Kupka´s bibliophile Song of Songs (collection of Jewish wedding songs from various times) Song of Songs was the Author´s winning order. The text and illustrations conform to the time conventions, but in spite of this, Kupka´s work is considered to have become the reform of the French book. Then naturalistic form of books Kupka rejected and turned to 18th century, he also used Art Nouveau ornament. The Author had been preparing for the illustrations thoroughly, studied the Old Testament facts through, and learnt Hebrew. Before he approached the final layout of the book, he tried many others eventualities. The motif of the naked beauty, who introduces herself to her Lord, Sovereign and Husband, is repeated on many preparative graphics for the illustrations of the large volume Song of Songs. We know that the model for all of these seductive women was the partner of Kupka and later wife Eugenie, nicknamed Nini, who he had met one year before. They experienced a beautiful romantic summer in the year 1905 in St. Prix, close to Paris, documented by many very erotic aquarelles. Nini is said to have stood as the model to Renoir also. This image – like all the others from Song of Songs is framed by an ornament about which Kupka said that its task is not to fill in the empty space, but to complement the story itself.

EN
true
1790852000002670274
1905-01-20

Píseň Písní Kráska (Sulamit)

Píseň Písní Kráska (Sulamit)

1000

1905-1909, listy z cyklu ilustrací bibliofilie Píseň písní, dvoubarevné dřevoryty na papíře, rozměry kresby 23,5x22,5 cm, 48x46 cm s rámem, signováno v tisku vlevo dole původ: aukční síň Praha Nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha Nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha K první Kupkově bibliofilii Píseň písní (sbírka svatebních židovských písní z různých dob) existuje řada přípravných skic, kreseb i grafik. Píseň písní byla autorova vítězná objednávka. Text i ilustrace odpovídají dobovým konvencím, přesto se Kupkova práce považuje za reformu francouzské knihy. Tehdejší naturalistickou podobu knih zcela zavrhl a obrátil se do 18. století a využil také secesního ornamentu. Kupka se na ilustrace pečlivě připravoval, prostudoval starozákonní reálie a naučil se hebrejsky. Než přistoupil ke konečnému řešení knihy, vystřídal celou řadu jiných eventualit. Motiv nahé krásky, která se představuje svému pánu, vládci a muži, se opakuje na mnoha přípravných grafikách pro ilustrace rozsáhlého souboru Píseň písní. Víme, že předlohou pro všechny tyto svůdné ženy byla Kupkova partnerka a později žena Eugenie zvaná Nini, s níž se seznámil o rok dříve a prožil v roce 1905 krásné milostné léto v St. Prix u Paříže dokumentované mnoha velmi erotickými akvarely. Nini údajně stála modelem i Renoirovi. Obrázky – stejně jako všechny z Písně písní – jsou rámovány ornamenty, o kterých Kupka tvrdil, že nemají úkol vyplnit prázdný prostor, ale doplnit samotný příběh. Po válce Kupka pro své ilustrační práce používal pseudonym „Paul Regnard“ a zajímavostí je, že to byl právě Kupka, který jako Paul Regnard překleslil na tiskací knoflík výrobní značku Jindřicha Waldese a vytvořil reklamní značku pro jeho patentky – slavnou „ženskou s knoflíkem“. Průmyslník, se kterým se Kupka znal od roku 1919, se stal postupně jeho obdivovatelem a mecenášem zároveň. Soubor 30 originálních kvašů k Písni písní byl vydražen ve Francii v roce 2008 za 247 840 eur.

64.4
CZ
1790852000003288192
1905-Píseň Písní Kráska (Sulamit)-František Kupka
K prodeji
www.posam.cz/artwork/frantisek-kupka/pisen-pisni/frantisek-kupka_pisen-pisni_kraska_BP.jpg
false
1905-01-20

Píseň písní (Kráska s náušnicí)

Píseň písní (Kráska s náušnicí)

1000

1905-1909, listy z cyklu ilustrací bibliofilie Píseň písní, dvoubarevné dřevoryty na papíře, rozměry kresby 23,5x22,5 cm, 48x46 cm s rámem, signováno v tisku vlevo dole Původ: aukční síň Praha. Vystaveno: Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 Nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha Nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha K první Kupkově bibliofilii Píseň písní (sbírka svatebních židovských písní z různých dob) existuje řada přípravných skic, kreseb i grafik. Píseň písní byla autorova vítězná objednávka. Text i ilustrace odpovídají dobovým konvencím, přesto se Kupkova práce považuje za reformu francouzské knihy. Tehdejší naturalistickou podobu knih zcela zavrhl a obrátil se do 18. století a využil také secesního ornamentu. Kupka se na ilustrace pečlivě připravoval, prostudoval starozákonní reálie a naučil se hebrejsky. Než přistoupil ke konečnému řešení knihy, vystřídal celou řadu jiných eventualit. Motiv nahé krásky, která se představuje svému pánu, vládci a muži, se opakuje na mnoha přípravných grafikách pro ilustrace rozsáhlého souboru Píseň písní. Víme, že předlohou pro všechny tyto svůdné ženy byla Kupkova partnerka a později žena Eugenie zvaná Nini, s níž se seznámil o rok dříve a prožil v roce 1905 krásné milostné léto v St. Prix u Paříže dokumentované mnoha velmi erotickými akvarely. Nini údajně stála modelem i Renoirovi. Obrázky – stejně jako všechny z Písně písní – jsou rámovány ornamenty, o kterých Kupka tvrdil, že nemají úkol vyplnit prázdný prostor, ale doplnit samotný příběh. Po válce Kupka pro své ilustrační práce používal pseudonym „Paul Regnard“ a zajímavostí je, že to byl právě Kupka, který jako Paul Regnard překleslil na tiskací knoflík výrobní značku Jindřicha Waldese a vytvořil reklamní značku pro jeho patentky – slavnou „ženskou s knoflíkem“. Průmyslník, se kterým se Kupka znal od roku 1919, se stal postupně jeho obdivovatelem a mecenášem zároveň. Soubor 30 originálních kvašů k Písni písní byl vydražen ve Francii v roce 2008 za 247 840 eur.

67.2
CZ
1790852000003288177
1905 - 1909-Píseň písní (Kráska s náušnicí)-František Kupka
K prodeji
null
false
1905-01-20

Událost

Song of Songs (Beauty Sulamit)

Piece from the cycle of illustrations of the bibliophile Song of Songs (Le cantique des cantiques ), Coloured woodcut on paper, two colours (1905-1909), 23,5×22,5 cm, 48x46 cm including frame, printed signature in the left lower corner. Origin: auction house Praha The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for Kupka´s graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague. Number of preparation sketches, drawings and graphics belongs to the first Kupka´s bibliophile Song of Songs (collection of Jewish wedding songs from various times) Song of Songs was the Author´s winning order. The text and illustrations conform to the time conventions, but in spite of this, Kupka´s work is considered to have become the reform of the French book. Then naturalistic form of books Kupka rejected and turned to 18th century, he also used Art Nouveau ornament. The Author had been preparing for the illustrations thoroughly, studied the Old Testament facts through, and learnt Hebrew. Before he approached the final layout of the book, he tried many others eventualities. The motif of the naked beauty, who introduces herself to her Lord, Sovereign and Husband, is repeated on many preparative graphics for the illustrations of the large volume Song of Songs. We know that the model for all of these seductive women was the partner of Kupka and later wife Eugenie, nicknamed Nini, who he had met one year before. They experienced a beautiful romantic summer in the year 1905 in St. Prix, close to Paris, documented by many very erotic aquarelles. Nini is said to have stood as the model to Renoir also. This image – like all the others from Song of Songs is framed by an ornament about which Kupka said that its task is not to fill in the empty space, but to complement the story itself.

EN
true
1790852000003288192
1905-01-20

Událost

Song of Songs (The beauty with an earring)

1905-1909, piece form the cycle of illustrations of bibliophile Song of Songs (Le cantique des cantiques), Coloured woodcut on paper, two colours, 23,5×22,5 cm, 48×46 cm including frame, printed signature in the left lower corner. Origin: Auction house Prague. Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known price for Kupka´s graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague. Number of preparation sketches, drawings and graphics belongs to the first Kupka´s bibliophile Song of Songs (collection of Jewish wedding songs from various times) Song of Songs was the Author´s winning order. The text and illustrations conform to the time conventions, but in spite of this, Kupka´s work is considered to have become the reform of the French book. Then naturalistic form of books Kupka rejected and turned to 18th century, he also used Art Nouveau ornament. The Author had been preparing for the illustrations thoroughly, studied the Old Testament facts through, and learnt Hebrew. Before he approached the final layout of the book, he tried many others eventualities. This graphics presents a ceremony in which a naked exotic beauty with earing is introduced to the sovereign surrounded by plenty of servants. Kupka´s images of seductive women were true to such extent, that Marie Bruhn, Danish fashion designer with whom he had a wild affair then, offered him job in the fashion industry. This realistic scene is set in an architecture with sharp light and shadows which already indicates Kupka´s passion for later abstract research in series Four Stories of Black and White. This image – like all the others from Song of Songs – is framed by ornament about which Kupka said that its task is not to fill in the empty space, but to complement the story itself.

EN
true
1790852000003288177
1905-01-20

Píseň Písní (Sulamit tančící)

Píseň Písní (Sulamit tančící)

1000

1905-1909, list z cyklu ilustrací bibliofilie Píseň písní, dvoubarevné dřevoryty na papíře, rozměry kresby 23,5x22,5 cm, 48x46 cm s rámem, signováno v tisku vlevo dole původ: aukční síň Praha nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 62 mil czk v roce 2016, Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha K první Kupkově bibliofilii Píseň písní (sbírka svatebních židovských písní z různých dob) existuje řada přípravných skic, kreseb i grafik. Píseň písní byla autorova vítězná objednávka. Text i ilustrace odpovídají dobovým konvencím, přesto se Kupkova práce považuje za reformu francouzské knihy. Tehdejší naturalistickou podobu knih zcela zavrhl a obrátil se do 18. století a využil také secesního ornamentu. Kupka se na ilustrace pečlivě připravoval, prostudoval starozákonní reálie a naučil se hebrejsky. Než přistoupil ke konečnému řešení knihy, vystřídal celou řadu jiných eventualit. Motiv nahé krásky, která se představuje svému pánu, vládci a muži, se opakuje na mnoha přípravných grafikách pro ilustrace rozsáhlého souboru Píseň písní. Víme, že předlohou pro všechny tyto svůdné ženy byla Kupkova partnerka a později žena Eugenie zvaná Nini, s níž se seznámil o rok dříve a prožil v roce 1905 krásné milostné léto v St. Prix u Paříže dokumentované mnoha velmi erotickými akvarely. Nini údajně stála modelem i Renoirovi. Obrázky – stejně jako všechny z Písně písní – jsou rámovány ornamenty, o kterých Kupka tvrdil, že nemají úkol vyplnit prázdný prostor, ale doplnit samotný příběh. Po válce Kupka pro své ilustrační práce používal pseudonym „Paul Regnard“ a zajímavostí je, že to byl právě Kupka, který jako Paul Regnard překleslil na tiskací knoflík výrobní značku Jindřicha Waldese a vytvořil reklamní značku pro jeho patentky – slavnou „ženskou s knoflíkem“. Průmyslník, se kterým se Kupka znal od roku 1919, se stal postupně jeho obdivovatelem a mecenášem zároveň. Soubor 30 originálních kvašů k Písni písní byl vydražen ve Francii v roce 2008 za 247 840 eur.

66.5
CZ
1790852000002670274
1905-Píseň Písní (Sulamit tančící)-František Kupka
Již není v nabídce
www.posam.cz/artwork/frantisek-kupka/pisen-pisni-sulamit-tancici/frantisek-kupka_pisen-pisni-sulamit-tancici_BP.jpg
false
1906
1906-03-03

Událost

null

1906-1908, combined technique / watercolor and gouache on paper, 19,5x19 cm, 44x33,5 cm with frame, signed by own hand right bottom with pencil Kupka Origin: The work comes from the collection of Kupka's expert, Pierre Brullé published in the book Les Erinnyes - Tragedie antique de Leconte de Lisle The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 62 million CZK in the year 2016, Adolf Loos Apartment and Gallery, Prague The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague the highest known price for graphics in the gallery sale - 500 thousand czk in 2016, Prague František Kupka went to Paris in 1895, where he was admitted to the Julian Académie and later to the École des Beaux-Arts. He worked to earn the money for the study - painted industrial posters, drawn social and political cartoons, illustrated books. In the years 1905-1909, Kupka created illustrations of the Song of Songs, Les Érinnyes de Leconte de Lisle, Aristophanes Lysistratus and Aischylus Prometheus, and he became the king of the French bibliophile. Kupka has worked with various publishers since 1903 when he worked on the first illustrations for the song Song of Songs. This topic probably led him to study Hebrew, which he later taught, and the illustrations added to the original Hebrew texts. He then begun to work on illustrations of Errinya, who devotes himself as diligently, studying antique costumes and architecture. The book Les Erinnyes in her time in France was awarded by the title of the best bibliophile of the year. Watercolor Orestés Kupka used as a drawing for illustration of the poem Les Erinnyes of the French poet of the 19th century Leconte de Lisla. The poem came out in 1908 and Kupka did 25 illustrations. The poem, based on Greek mythology, deals with the goddesses of revenge and curses, the daughters of Hada and the Persephone, in Roman mythology known as Furia. The sons of Errinye cursed the goddess Athena for their reign. Kupka has long been one of the most expensive authors on Czech auctions. František Kupka's most expensive work on paper in Bohemia is a huge giant gouache Antropoides from the Waldes Collection, which auctioned for a breathtaking 11.6 million crowns in 2013, the European Arts Auction House. Another price record was reached by a set of 30 gouaches Song of Songs, which were auctioned in France in 2008 for EUR 247,840.

EN
true
1790852000002143004
1906-03-03

Errinye – Orestés

Errinye - Orestés

30000

1906-1908, kombinovaná technika/akvarel a kvaš na papíře , rozměr malby 19,5x19 cm, 44x33,5 cm s rámem, signováno vlastní rukou vpravo dole tužkou Kupka původ: dílo pochází ze sbírky Kupkova znalce, Pierra Brullé publikováno v knize Les Erinnyes - Tragedie antique de Leconte de Lisle nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 62 mil czk v roce 2016, Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha František Kupka v roce 1895 odešel do Paříže, kde byl přijat na Académii Julian a později také na École des Beaux-Arts. Ke studiu si přivydělával různě – maloval průmyslové plakáty, kreslil společenské a politické karikatury, ilustroval knihy. V rozmezí roků 1905-1909 vytvořil Kupka ilustrace ke knížkám Píseň písní, dále Les Érinnyes de Leconte de Lisle, k Aristofanově Lysistratě a k Aischylovu Prométheovi a stal se tak nekorunovaným králem francouzské bibliofilie. Kupka spolupracoval s různými vydavateli už od roku 1903, kdy pracoval na prvních ilustracích pro knihu Píseň písní. Toto téma jej patrně přivedlo i k studiu hebrejštiny, kterou se posléze naučil a ilustrace doplnil o původní hebrejské texty. Poté začíná pracovat na ilustracích k Errinyím, kterým se věnuje stejně svědomitě, studuje antické kostýmy i architekturu. Kniha Les Erinnyes ve své době ve Francii získala titul nejlepší bibliofilie roku. Akvarel Orestés Kupka použil jako předlohu pro ilustrace k básni Les Erinnyes francouzského básníka 19. století Leconte de Lisla. Báseň vyšla roku 1908 a Kupka ji opatřil 25 ilustracemi. Báseň, vycházející z řecké mytologie, pojednává o bohyních pomsty a kletby, dcerách Háda a Persefoné, v římské mytologii známé pod jménem Fúrie. Sestry Errinye proklela bohyně Athéna za jejich vládychtivost. Kupka dlouhodobě patří na českých aukcích k nejdražším autorům. Nejdražší prodanou prací Františka Kupky na papíře v Čechách je rozměrný kvaš Antropoides z Waldesové sbírky, který se vydražil za dechberoucích 11,6 miliónů korun v roce 2013, aukční síň European Arts. Další cenový rekord dosáhl soubor 30 kvašů k Písni písní, které byly vydraženy ve Francii v roce 2008 za 247 840 eur.

55.3
CZ
1790852000002143004
1906-Errinye - Orestés-František Kupka
K prodeji
www.posam.cz/artwork/frantisek-kupka/bohyne-final/frantisek-kupka_bohyne-final_BP.jpg
false
1911
1911-01-01

Událost

Událost

Prezentuje své abstraktní studie, ozývají se výkřiky nevole kritiky nad porušovaným francouzské tradice. „Vinni jsou cizáci, Slované nebo Američané se svou cynickou nestoudností a bez francouzského vkusu“.

null
null
CZ
1790852000001240885
1912
1912-01-01

Zvuky hodin

Zvuky hodin

5000

1912, lept na papíře, 24x18 cm, 68x60 cm s rámem, signováno vpravo dole v tisku, vpravo dole pozůstalostním razítkem Kupka Původ: aukční síň Paříž Publikováno v katalogu KUPKA k výstavě v Museum Het Paleis, Den Haag, 1996, obr. 119, str. 152 Vystaveno Francouzský institut, Praha, 14.9.-3.11.2016 Nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha Nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha Nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Černobílý lept bez názvu, někde také uváděn pod názvem Zvuky hodin, je charakteristický Kupkovým hledáním mezi zobrazivou formou a abstrakcí. Florální morfologie je jakoby v animačních segmentech rozvíjena až do geometrických ornamentů. O Kupkovi je známo, že se kromě jiného zabýval právě podobou rozfázovaného pohybu na filmu či fotografii – chronofotografii často zmiňuje i ve svých textech. V abstraktních obrazech je patrná – na této studii je zachycen určitý zlom v Kupkově postupu od částečně zobrazivého k abstraktnímu. Zde můžeme s trochou fantazie vidět fáze hodinového kyvadla nebo záznam růstu jakéhosi lusku. Grafiku lze přiřadit do skupiny studií, kterou v západních publikacích označují jako organizace grafických motivů. Je zajímavé, že současní teoretici srovnávali Kupkovy analýzy obrazového pohybu se záznamem počítače a dospěli k významné podobnosti.

90.7
CZ
1790852000000487053
1912-Zvuky hodin-František Kupka
Již není v nabídce
www.posam.cz/artwork/frantisek-kupka/ilustracni/frantisek-kupka_ilustracni_PAN-038.jpg
false
1912-01-01

Událost

Sounds of the Clock

1912, etching on paper, 27,5×22,5 cm, 68×60 cm including frame, printed signature in the right lower corner of the print, stamp Kupka in the right lower corner Origin: auction house Paris. Published in the catalogue to exhibition in Museum Het Paleis, Den Haag, 1996 and in the catalogue Retrospective, František Kupka, 1871-1957, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 1975 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016. The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known price for Kupka´s graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague. Black & white etching without designation, sometimes referred to as the Sounds of Clock, is characteristic by Kupka´s search between depicting form and abstraction. The floral morphology seems to be amplified in animation segments up to geometrical ornaments. It is generally known about Kupka that he, inter alia, followed up phased movement in photographs and film – he mentions chronophotograhs in his texts very often. It is very evident in the abstract paintings – in this study there is a certain breaking point obvious – point where Kupka progressed from partially depictive to abstract. We can see here – with a bit of imagination – phases of the clock pendulum or recording of growth of some pod. This graphic can be classified as one piece from the group of studies which is labelled as Organization of Graphic Motifs in the western publications. It is interesting that contemporary theorists compared Kupka´s analysis of the movement images with the record from a computer and found a significant similarity.

EN
true
1790852000000487053
1912-01-01

Událost

Událost

Vystavuje v Paříži své první abstraktní obrazy. Publikum se směje, tisk je zděšen, úřady v šoku.

null
null
CZ
1790852000001240889
1913
1913-01-01

Studie k amorfě černobílá

Studie k amorfě černobílá

4000

1913, lept na papíře, 24x16 cm, 63,5x51,5 cm s rámem, signováno vlevo dole v tisku, vpravo dole pozůstalostním razítkem Kupka Původ: aukční síň Praha. Publikováno v katalogu Retrospective, František Kupka, 1871-1957, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 1975 Vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha Nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Barevná i černobílá verze leptu je jednoznačně jednou z mnoha studií ke slavnému Kupkovu obrazu Amorfa (také existuje ve více verzích), který je ve sbírce pražské Národní galerie. Amorfa patří k prvním Kupkovým abstraktním obrazům, jež vystavila na Pařížském salónu v roce 1912 a vůbec k prvním abstraktním dílům moderního malířství na světě. Slovo Amorfa je Kupkův neologismus, kterým chtěl vyjádřit, že forma vzniká někde mezi chaosem a řádem. Morfismus – také Kupkův výraz – byl synonymem tvoření. Tedy ne zobrazování reality, ale utváření vlastních nových forem, proto Amorfa. Krouživé tvary vyjadřují průzkum pohybu: představují pohyb míče, který drží dítě na slavném Kupkově obraze Děvčátko s míčem z roku 1908 (jde o jeho nevlastní dceru Andrée; když se seznámil se svou pozdější ženou Eugenií, byly její dceři tři roky). Míč ze své klidové polohy začal v Kupkově mysli opisovat fiktivní dráhy – ne nepodobné kroužení planet v kosmu. Tento pohyb rozpracoval v několika dalších studiích. Ke způsobu, jak se vyjádřit v obraze abstraktně a při tom vyjádřit pravdivý vztah k realitě, se Kupka vracel po celou dobu své tvorby. O té se nedá říci, že měla určité etapy a lineární vývoj: podobných studií, grafik, kreseb najdeme u Kupky v rozpětí desítek let. Na základě řazení teoretiků zabývajících se Kupkovým dílem patří tato studie ke kosmologickým.

81.8
CZ
1790852000000292019
1913-Studie k amorfě černobílá-František Kupka
Již není v nabídce
null
false
1913-01-01

Studie k amorfě

Studie k amorfě

5200

1913, barevný lept na papíře, 24×16 cm, 63×52 cm s rámem, signováno vlevo dole v tisku, vpravo dole pozůstalostním razítkem Kupka Gravure associée à Amphore (Lept související s Amorfou) Původ: aukční síň Praha Publikováno v katalogu Retrospective, František Kupka, 1871-1957, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 1975, s. 186 Vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 Nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha Nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha Barevná verze leptu je jednoznačně jednou z mnoha studií ke slavnému Kupkovu obrazu Amorfa (také existuje ve více verzích), který je ve sbírce pražské Národní galerie. Amorfa patří k prvním Kupkovým abstraktním obrazům, jež vystavila na Pařížském salónu v roce 1912 a vůbec k prvním abstraktním dílům moderního malířství na světě. Slovo Amorfa je Kupkův neologismus, kterým chtěl vyjádřit, že forma vzniká někde mezi chaosem a řádem. Morfismus – také Kupkův výraz – byl synonymem tvoření. Tedy ne zobrazování reality, ale utváření vlastních nových forem, proto Amorfa. Krouživé tvary vyjadřují průzkum pohybu: představují pohyb míče, který drží dítě na slavném Kupkově obraze Děvčátko s míčem z roku 1908 (jde o jeho nevlastní dceru Andrée; když se seznámil se svou pozdější ženou Eugenií, byly její dceři tři roky). Míč ze své klidové polohy začal v Kupkově mysli opisovat fiktivní dráhy – ne nepodobné kroužení planet v kosmu. Tento pohyb rozpracoval v několika dalších studiích. Ke způsobu, jak se vyjádřit v obraze abstraktně a při tom vyjádřit pravdivý vztah k realitě, se Kupka vracel po celou dobu své tvorby. O té se nedá říci, že měla určité etapy a lineární vývoj: podobných studií, grafik, kreseb najdeme u Kupky v rozpětí desítek let. Na základě řazení teoretiků zabývajících se Kupkovým dílem patří tato studie ke kosmologickým. Barevná studie složila Kupkovi ke zkoumání optických jevů, které studoval doslova vědecky. Předmětem jeho zájmu byla barva jako fyzikální, chemický, fyziologický, psychologický, ontologický a především estetický fenomén. Podle Kupky estetika barev v umění je jiná než v přírodě, proto kombinuje barevné plochy experimentálně. Barva existuje pouze prostřednictvím jiných barev, tvrdí Kupka. Paralelu této studie vidíme například ve známé malbě Oválné zrcadlo.

81.7
CZ
1790852000000248017
1913-Studie k amorfě-František Kupka
Již není v nabídce
null
false
1913-01-01

Událost

Study to Amorpha - black and white

1913, etching on paper, 24×16 cm, 63,5×51,5 cm including frame, signed in the left lower corner in the print, stamp Kupka in the right lower corner. Etching related to Amorpha. Origin: Auction House Prague. Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016. The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known price for Kupka´s graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague. Both the coloured and the black & white versions of the etching positively belong to many of the other studies to the famous Kupka´s work Amorpha (it exists in several versions also), which is in the collection of the Prague National Gallery. Kupka was coming back during his whole carrier to this way of abstract expression in the image, which should in the same time express a true relation to the reality. It is not possible to say that his carrier was divided to certain phases and linear development: similar studies, graphics and drawings are found in Kupka´s work in the span of several decades. On the basis of labelling, which theorists occupying themselves with studying the work of Kupka are using, this study belongs to the cosmological ones.

EN
true
1790852000000292019
1913-01-01

Událost

Study to Amorpha

1913, coloured etching on paper, 24×16 cm, 63×52 cm including frame, signed in the right lower corner of the print, stamp Kupka in the right lower corner. Gravure associée à Amphore (Etching related to Amorpha). Origin: auction house Prague. Published in the catalogue Retrospective, František Kupka, 1871-1957, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 1975, page 186. Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016. The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. This coloured version of etching is clearly one of the many studies to famous Kupka´s work – Amorpha (it also exists in several versions), which is in the collection of the Prague National Gallery. Amorpha belongs to one of the first abstract works of Kupka. They were exhibited in Salon de Paris in the year 1912. Also, Amorpha belongs to the first abstract works of modern painting in the world. The word Amorpha is Kupka´s neologism by which he wanted to express that the Form comes to existence somewhere between the Chaos and the Order. Morphism – also the expression of Kupka – was the synonym of creation. This does not mean the depiction of the reality, it means creation of one´s own forms, this is why Amorpha. Circular shapes express the exploration of movement: they represent the movement of the ball, which is held by a child on the Kupka´s famous work Girl with the Ball from the year 1908 (This girl was his step-daughter Andrée; when Kupka met his future wife Eugenie, her daughter was three years old.). The ball was in the resting position in Kupka´s mind and then it started to make fictive trajectories – quite similar to the movements of the planets in the universe. These movements Kupka worked with in several other studies also. Kupka was coming back during his whole carrier to this way of abstract expression in the image, which should in the same time express a true relation to the reality. It is not possible to say that his carrier was divided to certain phases and linear development: similar studies, graphics and drawings are found in Kupka´s work in the span of several decades. On the basis of labelling, which theorists occupying themselves with studying the work of Kupka are using, this study belongs to the Cosmological ones. The coloured study served him for exploration of optical phenomena which he studied literally scientifically. The object of his interest was the Colour as physical, chemical, physiological, psychological, ontological and primarily esthetical phenomenon. According to Kupka, the aesthetics of colours in the Art is different to the one we find in the nature; this is why he combines the coloured areas in an experimental way. The Colour exists only through other colours, this is what Kupka says. We can see a parallel to this study in the famous painting Oval Mirror.

EN
true
1790852000000248017
1913-01-01

Událost

Study to “Fugue in Two Colors”

1913, Coloured Drypoint on paper, 16x24 cm, printed signature in the left lower corner, stamped Kupka signature in the right lower corner Origin: auction house Prague. Published in the catalogue Retrospective, František Kupka, 1871-1957, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 1975. Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016. The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known price for Kupka´s graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague. This brilliant colour technique is usually designated as the study to The Fugue of two Colours or Abstract composition or Composition. In the catalogue Retrospective it is designated No Name. Kupka, being the follower of Theosophy, believed that the nature is manifested in geometrical structures which are the elements of beauty and that the artists should be able to seek them and find them intuitively. Kupka thought that the Unconscious absorbs various impulses and transfers them subsequently to the conscious mind. By this a new reality controlled by rhythm and harmony is being created. The resulting record (image) should induce the same effects as the music – this is why he named the first abstract images Fugue. He was after the discovery of something between the sight and the hearing; he wanted to create a fugue in colours, like Bach in music. We know – from Kupka´s morphology studies of abstract expression – that this motif was included into Cosmos studies, although he always interfaced various types of abstraction. This graphic sheet has also close relation to images like Localisation of Graphical Movement Powers, Blowing Blues or Animated Lines, in which Kupka´s strive to find the true harmony is obvious. In the Czech auction houses we can find coloured and black & white prints of this graphics, the last time it was offered in the year 2014.

EN
true
1790852000003288250
1913-01-01

Studie k dvoubarevné fuze

Studie k dvoubarevné fuze

6000

1913, barevná suchá jehla na papíře, 16x24 cm, 55x62 cm s rámem, signováno vlevo dole v tisku, vpravo dole pozůstalostním razítkem Kupka Původ: aukční síň Praha. Publikováno v katalogu Retrospective, František Kupka, 1871-1957, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 1975 Vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 Czech Business Club Praha, 2016, 2017 Nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha Nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha Nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Brilantní barevná grafika je označována jako studie k obrazu Amorfa Dvoubarevná fuga, který Kupka vystavil na pařížském salonu v roce 1912 jako jeho první abstraktní obraz, čímž se definitivně přiklonil na stranu nefigurálního umění. V katalogu Retrospective je uvedena Bez názvu. Tento Kupkův lept přímo názorně dokumentuje autorův přechod k abstrakci. Kupka jako přívrženec teosofie věřil, že příroda se projevuje v geometrických strukturách, které jsou elementy krásy, a umělec by je měl umět intuitivně nacházet. Kupka se domníval, že nevědomí absorbuje různé impulsy a ty pak předává do vědomí. A tak vzniká jakási nová realita ovládaná rytmem a harmonií. Výsledný záznam (obraz) má vyvolávat stejné účinky jako hudba – proto pojmenoval jedny z prvních abstraktních obrazů Fuga. Chtěl najít něco mezi zrakem a sluchem, stvořit fugu v barvách jako Bach v hudbě. Z Kupkových morfologických studií abstraktního vyjádření víme, že tento motiv řadil do kosmologických studií, ačkoli vždy propojoval různé typy abstrakce. Grafický list má také blízko k obrazům jako Lokalizace grafických hybných sil, Vanoucím modřím či Oživeným liniím, na kterých je patrné Kupkovo úsilí najít pravou harmonii.

82.9
CZ
1790852000003288250
1913-Studie k dvoubarevné fuze-František Kupka
K prodeji
null
false
1914
1914-05-05

Událost

Událost

Hned po vypuknuti 1. světové války se hlásí jako dobrovolník bojovat, po vítězství v roce 1918 se z fronty vrací jako poručík.

null
null
CZ
1790852000001517001
1919
1919-05-05

Událost

Událost

Jindřich Waldes, se stává jeho mecenášem a sběratelem.

null
null
CZ
1790852000001517005
1920
1920-01-01

Bílé rytmy

Bílé rytmy

2000

kolem 1920, dřevoryt na japanu, rozměry 25x40 cm, 47x61 cm s rámem, signováno vpravo dole v tisku, vlevo dole pozůstalostním razítkem Kupka Původ: aukční síň Praha podobný motiv publikován v monografii Ludmily Vachtové, František Kupka, Odeon, 1968 Vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 Nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha Nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha Grafiky a řady kvašů zabývající se bílými liniemi na černém podkladu spadají do Kupkova přípravného období před jeho zásadním manifestem abstrakce Čtyři příběhy černé a bílé. Konkrétně tento dřevoryt má většinu společných rysů s kvašem Bílé rytmy na černém z roku 1920 publikovaném v monografii Ludmily Vachtové; v aukcích se ale také nabízí jen pod názvem Kompozice. Málokdy je Kupka ve svých experimentech s čárou tak úsporný jako v tomto dřevorytu – grafika připomíná experimentální hudební záznam, kterým se umělci v praxi zabývali až mnohem později v 60. letech. Kupkova linie je na rozdíl od jiných abstrakcí méně strukturovaná a působí téměř náhodně, jako by autor opravdu přímo reagoval na bezprostřední zvuk svého okolí – hudbu či ptačí zpěv.

77
CZ
1790852000003288341
1920-Bílé rytmy-František Kupka
K prodeji
null
false
1920-01-01

Událost

White rhythms

around the year 1920, woodcut on japan paper, 25×40 cm, 47×61 cm including frame, signed in the right lower corner of the print, stamp Kupka in the left lower corner Origin: auction house Prague A similar motif was published in the monograph by Ludmila Vachtová, František Kupka, Odeon, 1968. Exhibited French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. Graphics and many Gouaches handling white lines on the black background belong to Kupka´s preparation period that preceded his significant manifesto of abstraction Four Stories of Black & White. This woodcut specifically has many features common with the gouache White Rhythms on Black from the year 1920 – published in the monograph by Ludmila Vachtová; in auctions it is being offered also under the name Composition only. Kupka is in his experiments with the Line only sporadically as sparing as in this woodcut– this graphic resembles experimental music record, which was used in the fine-art in practise only much later – in the 1960s. Kupka´s Line is – in contrast with other abstractions – less structured and it gives the impression of being almost coincidental, as if the author really was directly reacting to immediate sound of his surroundings – music or a bird singing.

EN
true
1790852000003288341
1921
1921-01-05

Bez názvu

Bez názvu

2000

1921, lept, rozměry kresby 23x15 cm, 59x46 cm s rámem, signováno vpravo dole v tisku a vpravo dole pozůstalostním razítkem Kupka Původ: aukční síň Praha Publikováno v katalogu Retrospective, František Kupka, 1871-1957, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 1975 nejvyšší dosažená aukční cena za Kupkův obraz je 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha Grafický list byl v některých prodejích mylně označován jménem Fontána, v newyorském katalogu Guggenheimova muzea je publikován bez názvu a pochází přímo z daru Eugenie Kupkové, autorovy manželky. Tento Kupkův lept přímo názorně dokumentuje autorův přechod k abstrakci. Kupka jako malíř v základech pevně ukotvený v secesi zkoumá analyticky svět kolem sebe a vychází ze zákonitostí přírody, přírodních procesů, kde se vše vytváří v přirozeném procesu bez zásahu lidské ruky. Kupka se chce na jedné straně odpoutat od rozumového myšlení a naslouchat vyššímu „hlasu“, na druhé straně se chce dobrat k určitým univerzálním pravidlům, která by jeho tvorba mohla následovat. Vydává se na cestu k nové realitě, na níž se postupně zbavuje všech zbytečných formálních elementů. Téměř abstraktní grafika zachycuje záznam Kupkova myšlenkového procesu: vychází z tvarosloví přírody, ale zkouší, kam ho lze vizuálně dovést až k pokraji čitelnosti. Grafický list není pro Kupkovu tvorbu typický – je důležitým experimentem v mnoha autorových pokusech nalézt tu pravou abstraktní formu. Kupka byl urputným hledačem možných směrů a nikdy se nevydal jen jedním, jak ostatně ukazuje tento lept na hraně lyrické a filozofické vizuality. Podobné motivy najdeme také v dalších grafikách jako je například Organizace grafických motivů či Elevace.

74.8
CZ
1790852000003288136
1921-Bez názvu-František Kupka
K prodeji
www.posam.cz/artwork/frantisek-kupka/bez-nazvu/frantisek-kupka_bez-nazvu_BP.jpg
false
1921-01-05

Událost

Untitled

1921, etching, 23x15 cm, 59x46 cm including frame, signed right bottom in the print and right bottom by stamp Kupka Provenance: Auction house Prague Published in the catalogue Retrospective, František Kupka, 1871-1957, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 1975 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague This graphic folio was in some sales mistakenly labelled by the name Fountain, in the New York Guggenheim Museum catalogue it is published untitled and its provenance is the direct gift from Eugenie Kupkova, the author´s spouse. This Kupka´s etching is an illustrative documentation of the author´s transition to abstraction. Kupka the painter in the foundation firmly grounded in the Art Nouveau, examines analytically the world around himself and he is based on the Law of Nature, natural processes, where everything is being created in the organic process without the touch of a human hand. Kupka wants, on one hand, to break loose from the rational thinking and to listen to a higher “voice”, on the other hand, he wants to discover certain universal rules, that he could follow in his creation. He embarks on the journey to the new reality, in which he gradually gets rid of all the redundant formal elements. This almost abstract graphic captures the record of Kupka´s thought process; it is based on the morphology of nature, but he tries where it is possible to take it, visually to the edge of readability. The graphic folio is not typical for Kupka´s artwork – it is an important experiment in the many authors´ attempts to find the true abstract form. Kupka was the stubborn seeker of possible ways and he never went just one direction, as it is visible also on the etching – on the edge between lyrical and philosophical visuality. Similar motifs can be found in other graphics, for instance, the Organization of graphic motives or Elevation. Published in the catalogue Retrospective, František Kupka, 1871-1957, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 1975

EN
true
1790852000003288136
1921-02-01

Událost

Untitled

1921, etching, 23x15 cm, 59x46 cm including frame, signed right bottom in the print and right bottom by stamp Kupka Provenance: Auction house Prague The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague This Kupka´s etching is an illustrative documentation of the author´s transition to abstraction. Kupka the painter in the foundation firmly grounded in the Art Nouveau, examines analytically the world around himself and he is based on the Law of Nature, natural processes, where everything is being created in the organic process without the touch of a human hand. Kupka wants, on one hand, to break loose from the rational thinking and to listen to a higher “voice”, on the other hand, he wants to discover certain universal rules, that he could follow in his creation. He embarks on the journey to the new reality, in which he gradually gets rid of all the redundant formal elements. This almost abstract graphic captures the record of Kupka´s thought process; it is based on the morphology of nature, but he tries where it is possible to take it, visually to the edge of readability. The graphic folio is not typical for Kupka´s artwork – it is an important experiment in the many authors´ attempts to find the true abstract form. Kupka was the stubborn seeker of possible ways and he never went just one direction, as it is visible also on the etching – on the edge between lyrical and philosophical visuality. Similar motifs can be found in other graphics, for instance, the Organization of graphic motives or Elevation.

EN
true
1790852000002649022
1921-02-01

Bez názvu

Bez názvu

2000

1921, lept, rozměry kresby 23×15 cm, 59x46 cm s rámem, signováno vpravo dole v tisku a vpravo dole pozůstalostním razítkem Kupka Původ: aukční síň Praha vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016, Czech Business Club Praha, 2016, 2017, UniCreditBanka, prostory privátního bankovnictví, 10/2018-12/2018 Nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2016, Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha Nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha Kupkův lept přímo názorně dokumentuje autorův přechod k abstrakci. Kupka jako malíř v základech pevně ukotvený v secesi zkoumá analyticky svět kolem sebe a vychází ze zákonitostí přírody, přírodních procesů, kde se vše vytváří v přirozeném procesu bez zásahu lidské ruky. Kupka se chce na jedné straně odpoutat od rozumového myšlení a naslouchat vyššímu „hlasu“, na druhé straně se chce dobrat k určitým univerzálním pravidlům, která by jeho tvorba mohla následovat. Vydává se na cestu k nové realitě, na níž se postupně zbavuje všech zbytečných formálních elementů. Téměř abstraktní grafika zachycuje záznam Kupkova myšlenkového procesu: vychází z tvarosloví přírody, ale zkouší, kam ho lze vizuálně dovést až k pokraji čitelnosti. Grafický list není pro Kupkovu tvorbu typický – je důležitým experimentem v mnoha autorových pokusech nalézt tu pravou abstraktní formu. Kupka byl urputným hledačem možných směrů a nikdy se nevydal jen jedním, jak ostatně ukazuje tento lept na hraně lyrické a filozofické vizuality. Podobné motivy najdeme také v dalších grafikách jako je například Organizace grafických motivů či Elevace.

74.8
CZ
1790852000002649022
1921-Bez názvu-František Kupka
K prodeji
www.posam.cz/artwork/frantisek-kupka/bez-nazvu-floral/frantisek-kupka_bez-nazvu-floral_BP.jpg
false
1922
1922-05-05

Událost

Událost

Vychází první Kupkova monografie, kterou napsal Francouz Arnould Grémilly. Čeští kritikové projevují velký obdiv a v Paříži ho vyhledávají, aby s ním mluvili o novém umění.

null
null
CZ
1790852000001517009
1923
1923-05-05

Událost

Událost

Své umělecké názory shrnul Kupka v knize Tvoření v umění výtvarném.

null
null
CZ
1790852000001517013
1925
1925-05-05

Událost

Událost

Přestává malovat a pracuje na albu černobílých dřevorytů Čtyři příběhy bílé a černé. Koncem roku 1926 toto album 25 volných listů vydává vlastním nákladem v počtu 300 ks. Grafický cyklus ale zůstává v té době nepovšimnut a stává se pro Kupku finanční katastrofou. O mnoho let později je označen za první abstraktní grafické album na světě a vychází jako reprint ve Francii, Velké Británii i České Republice.

null
null
CZ
1790852000001517017
1926
1926-01-01

Událost

Událost

Je vyznamenán řádem francouzské Čestné legie.

null
null
CZ
1790852000001517021
1926-01-02

Událost

Four Stories of White and Black (Album)

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000001083175
1926-01-02

Čtyři příběhy bílé a černé (Album)

Čtyři příběhy bílé a černé (Album)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

43.3
CZ
1790852000001083175
1926-Čtyři příběhy bílé a černé (Album)-František Kupka
K prodeji
www.posam.cz/artwork/frantisek-kupka/4-pribehy-bile-a-cerne-album/frantisek_kupka_4-pribehy-bile-a-cerne-album_32.jpg
false
1926-01-05

Čtyři příběhy bílé a černé 02 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 02 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 Nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha Nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487057
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 02 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-01-05

Událost

Four stories of white and black 02

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 62 million CZK in the year 2016, Adolf Loos Apartment and Gallery, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time. Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487057
1926-01-10

Událost

Four stories of white and black 03

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time. Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487061
1926-01-10

Čtyři příběhy bílé a černé 03 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 03 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487061
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 03 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-01-15

Událost

Four stories of white and black 04

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time. Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487065
1926-01-15

Čtyři příběhy bílé a černé 04 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 04 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487065
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 04 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-01-20

Událost

Four stories of white and black 05

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time. Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487069
1926-01-20

Čtyři příběhy bílé a černé 05 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 05 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487069
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 05 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-02-01

Událost

Four stories of white and black 06

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time. Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487073
1926-02-01

Čtyři příběhy bílé a černé 06 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 06 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487073
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 06 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-02-05

Událost

Four stories of white and black 07

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time. Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487077
1926-02-05

Čtyři příběhy bílé a černé 07 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 07 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487077
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 07 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-02-10

Událost

Four stories of white and black 08

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487081
1926-02-10

Čtyři příběhy bílé a černé 08 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 08 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487081
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 08 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-02-20

Událost

Four stories of white and black 09

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487085
1926-02-20

Čtyři příběhy bílé a černé 09 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 09 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487085
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 09 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-02-25

Událost

Four stories of white and black 10

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known price for Kupka´s graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague. The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two o

EN
true
1790852000000487089
1926-02-25

Čtyři příběhy bílé a černé 10 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 10 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487089
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 10 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-03-01

Událost

Four stories of white and black 11

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known price for Kupka´s graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague. The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487093
1926-03-01

Čtyři příběhy bílé a černé 11 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 11 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487093
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 11 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-03-05

Událost

Four stories of white and black 12

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487097
1926-03-05

Čtyři příběhy bílé a černé 12 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 12 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487097
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 12 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-03-10

Událost

Four stories of white and black 13

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487101
1926-03-10

Čtyři příběhy bílé a černé 13 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 13 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487101
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 13 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-03-15

Událost

Four stories of white and black 14

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487105
1926-03-15

Čtyři příběhy bílé a černé 14 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 14 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487105
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 14 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-03-20

Událost

Four stories of white and black 15

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Praha, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487109
1926-03-20

Čtyři příběhy bílé a černé 15 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 15 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487109
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 15 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-03-25

Událost

Four stories of white and black 16

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487113
1926-03-25

Čtyři příběhy bílé a černé 16 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 16 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487113
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 16 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-04-01

Událost

Four stories of white and black 17

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487117
1926-04-01

Čtyři příběhy bílé a černé 17

Čtyři příběhy bílé a černé 17

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487117
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 17-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-04-05

Událost

Four stories of white and black 18

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487121
1926-04-05

Čtyři příběhy bílé a černé 18 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 18 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487121
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 18 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
www.posam.cz/artwork/frantisek-kupka/ilustracni/frantisek-kupka_ilustracni_PAN-001.jpg
false
1926-04-10

Událost

Four stories of white and black 19

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487125
1926-04-10

Čtyři příběhy bílé a černé 19 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 19 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487125
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 19 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-04-20

Událost

Four stories of white and black 20

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487129
1926-04-20

Čtyři příběhy bílé a černé 20 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 20 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487129
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 20 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
www.posam.cz/artwork/frantisek-kupka/ilustracni/frantisek-kupka_ilustracni_PAN-009.jpg
false
1926-04-25

Událost

Four stories of white and black 21

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487133
1926-04-25

Čtyři příběhy bílé a černé 21 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 21 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487133
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 21 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-05-01

Událost

Four stories of white and black 22

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487137
1926-05-01

Čtyři příběhy bílé a černé 22 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 22 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487137
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 22 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-05-05

Událost

Four stories of white and black 23

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487141
1926-05-05

Čtyři příběhy bílé a černé 23 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 23 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487141
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 23 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-05-10

Událost

Four stories of white and black 24

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time. Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487145
1926-05-10

Čtyři příběhy bílé a černé 24 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 24 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487145
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 24 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-05-15

Událost

Four stories of white and black 25

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time. Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487149
1926-05-15

Čtyři příběhy bílé a černé 25 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 25 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487149
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 25 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1926-05-20

Událost

Four stories of white and black 26

Woodcut, set of 26 prints on handmade paper (1926), 20×15 cm, 42×34 cm including frame Origin: private collection Switzerland Published In the book Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka: Pioneer of abstraction, painter of Universe, Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, pages 166-170 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan and Meda Mládkových, ČMVU, Prague 1996, pictures numbered 159-195 in the catalogue František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 in the catalogue Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, pages 214-215 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, page 206 in the catalogue František Kupka, NG Praha 1968, picture number 322 in the catalogue Kupka 1871-1957, NG Praha 2018, pages 134-141 Exhibited Francouzský institut Praha, 14th Sept – 3rd Nov 2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known achieved price in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague The abstract work of František Kupka was favourably accepted by critics after the World War I for the first time. In the year 1925, Kupka stops painting completely to be able to prepare himself for the cycle Quatre Histoires de blanc et noir. He created hundreds of studies, nevertheless, most of them he destroyed. Kupka – in this cycle – tries to recapitulate his whole work on abstract form so far: he wants to express the set of rules which he came to not by intuition only but by long-term research. This Album fulfils the role of explanation of forms, morphological changes and relationships between them, and in fact it is the answer to the aspiration of his critics to put him to a category Quatre Histoires de blanc et noir correspond to four different formal solutions. The cycle is formed by four sub cycles: organic, triangular, cosmic and vertical. Two of them research the motifs created – organic, the other two motifs given by geometry. The album has a book character – frontispiece, title page and four chapters with introductory smaller woodcuts. Kupka wrote to this album his own story, which had the character of manifesto and which – in his time – was not understood. “The art is not in the probable, sometimes it is the direct opposite of it.” (…) “The artist speaks both to the sense and to the intellect, he must examine what is the initial element of his work, the relationship between the vision and the expressive tools must be logical in the way it confirms itself. To tell the truth, Kupka significantly outrun the time and his reasoning was conceptual. Kupka was striving to put together a universal system, which would be like musical dodecaphony – anyway, he always likened music to painting. Just like the musical theory in the beginning of 20th century clearly defined a guideline determining understanding of functional harmonic relationships of scale of 12 tones, Kupka wanted to create a universal spectrum of possibilities of abstract painting, which, however, is closely related to the laws of nature. The album is the exemplification of enormous strive crowned by beauty, which in the end does not have any rules. Kupka published it on his own cost in the year 1926 – but the cycle was not noticed at all and this became almost a financial catastrophe for the Author. Even though Emanuel Siblík published Kupka´s first monograph in the year 1929 and his paintings due to exhibiting became valued to a certain measure, Kupka was declared to be just a “marginal fine-artist”, “nothing more than a curiosity” at that time.  Only after the World War II, a famous master of abstraction Max Bill paid attention to Kupka´s investigation and made it popular. After this, the Histoires were being placed into all the retrospectives of Kupka and were found to be an essential work, an ambitious project of relationship between the Author-painter and the Author-theorist.

EN
true
1790852000000487153
1926-05-20

Čtyři příběhy bílé a černé 26 (cena za soubor 26 listů s přebalem – samostatně neprodejné)

Čtyři příběhy bílé a černé 26 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)

50000

1926, dřevoryt, soubor 26 tisků na ručním papíře, 20×15 cm, 42×34 cm s rámem Původ: privátní sbírka Švýcarsko publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 166-170 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 159-195 v katalogu František Kupka, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990 v katalogu Kupka, Kunsthaus Zürich, 1976, str. 214-215 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 206 v katalogu František Kupka, NG Praha 1968, obr. č. 322 v katalogu výstavy Kupka 1871-1957, Průvodce výstavou, NG Praha, 2018, str. 134-141 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Abstraktní tvorba Františka Kupky se poprvé dočkala příznivého ohlasu kritiky po první světové válce. V roce 1925 přestává Kupka úplně malovat, aby se mohl věnovat přípravě na cyklus Čtyři příběhy černé a bílé. Vytvořil stovky studií, většinu jich však zase zničil. Kupka se v souboru pokouší zrekapitulovat celou dosavadní práci na abstraktní formě: chce vyjádřit soubor pravidel a znalostí, ke kterým se nedopracoval jen intuicí, ale dlouhodobým výzkumem. Album plní úlohu výkladu forem, morfologických proměn a vztahů mezi člověkem, mikrokosmem a makrokosmem. Čtyři příběhy odpovídají čtyřem různým formálním řešením. Soubor tedy tvoří čtyři podsoubory: organický, trojúhelníkovitý, kosmický, vertikální a diagonální. První příběh zkoumá motivy stvořené (organické), druhý příběh anorganické motivy – krystalické a minerální, třetí evokuje hloubku a nekonečnost kosmu, zobrazuje hvězdicové tvary a poslední příběh je příběh diagonál a vertikál, jejich energie. Soubor má charakter knihy – frontispis, titulní strana a čtyři kapitoly s úvodními menšími dřevoryty. Kupka k souboru napsal svůj příběh, který měl roli manifestu a zůstal ve své době nepochopen. „Umění není v pravděpodobném; někdy je právě toho opakem.“ (…) Umělec mluví ke smyslu i intelektu, musí zkoumat, co je počátečním prvkem jeho díla, vztah vize a prostředků výrazových, musí být logický v úkonu, jímž se sám potvrzuje. Popravdě řečeno, Kupka předběhl významně dobu a uvažoval konceptuálně. Kupka se trápil úsilím dát dohromady univerzální systém, který by byl obdobný hudební dodekafonii – hudbu ostatně vždy k malbě přirovnával. Stejně jako hudební teorie na počátku 20. století vymezila jasný návod určující chápání funkčních harmonických vztahů stupnice o 12 tónech, chtěl Kupka vytvořit univerzální spektrum možností abstraktní malby, které ovšem souvisí úzce s přírodními pravidly. Soubor je ukázkou neuvěřitelného úsilí korunovaného krásou, jež nakonec nemá pravidla. Kupka ho vydal vlastním nákladem v roce 1926 – příběhy ale zapadly a tento akt byl pro malíře téměř finanční katastrofou. Jeho obdivovatel a mecenáš Jindřich Waldes zakoupil 100 albům, které pak úspěšně prodával galeriím nebo věnoval svým obchodním partnerům nejenom v Americe. Díky tomu se staly Čtyři příběhy bílé a černé součástí významných soukromých i institucionálních sbírek. Po druhé světové válce se známý mistr abstrakce Max Bill Kupkovým výzkumem zabýval a zpopularizoval jej. Poté byl Příběh zařazován už do všech Kupkových retrospektiv a byl shledán zásadním dílem, ambiciózním projektem vztahu autora-malíře a autora-teoretika. Čtyři příběhy černé a bílé jsou přelomovým dílem – vůbec prvním abstraktním cyklem ve světě a byly nesčetně krát vystaveny, i na retrospektivní výstavě „KUPKA Pioneer of abstraction“, Grand Palais, Galeries nationales, 2018.

54.7
CZ
1790852000000487153
1926-Čtyři příběhy bílé a černé 26 (cena za soubor 26 listů s přebalem - samostatně neprodejné)-František Kupka
K prodeji
null
false
1927
1927-05-05

Událost

Událost

Jeho mecenáš a sběratel Jindřich Waldes kupuje část nákladu Čtyři příběhy bílé a černé a s úspěchem je distribuuje v USA.

null
null
CZ
1790852000001517031
1928
1928-05-05

Událost

Událost

Vychází jeho první česká monografie od Emanuela Siblíka.

null
null
CZ
1790852000001517039
1930
1930-05-05

Událost

Událost

Kupka v letech 1930 až 1932 maluje cyklus Abstrakce, který je publikován v katalogu Abstraction - Création: Art non figurative a v roce 1946 vychází tiskem i v Praze.

null
null
CZ
1790852000001796293
1930-05-05

Událost

Událost

Tráví dva měsíce v Čechách u Waldese, je uctíván, dává rozhovory a mluví do rozhlasu, seznamuje se s předními českými intelektuály. Významný český kubistický architekt a rektor AVU Josef Gočár obnovuje jeho profesorskou smlouvu.

null
null
CZ
1790852000001517043
1931
1931-05-05

Událost

Událost

Je v Paříži založena skupina Abstraction – Création, Kupka odmítá předsednictví a stává se členem.

null
null
CZ
1790852000001517047
1934
1934-05-05

Událost

Událost

Kupku vyzývá zakládající předseda Salonu nezávislých Paul Signac na obeslaní výstavy k 50. výročí založení Salonu.

null
null
CZ
1790852000001517051
1935
1935-05-05

Událost

Událost

Je osloven ředitelem Museum of Modern Art v New Yorku a příští rok Kupka vystavuje v New Yorku.

null
null
CZ
1790852000001517055
1936
1936-05-05

Událost

Událost

1936 ve Francii vychází sbírka básní Conquête du silence s originálním Kupkovým dřevorytem navazujícím na Čtyri příběhy bílé a černé v nákladu 225 ks.

null
null
CZ
1790852000001517059
1946
1946-05-05

Událost

Událost

Začíná vystavovat na několika výstavách ročně po celém světě. V Praze se koná Kupkova velká retrospektivní výstava, ke které je vydán katalog, Československý stát kupuje do sbírek Národní galerie jeho obrazy. Kritika však hodnotí kladně Kupku – ilustrátora než Kupku – malíře. Je zklamán a místo původního rozhodnutí dožít zbytek života v Čechách se vrací do Paříže.

null
null
CZ
1790852000001517063
1947
1947-05-05

Událost

Událost

Naposled přijíždí do Čech za účelem předat MNV v Dobrušce obraz svého otce, který na radnici kdysi úřadoval. Ani po dlouhém čekání není přijat. Obraz nechává v ruce úředníkovi na chodbě. Odjíždí zpátky do Francie a následně se vzdává českého občanství.

null
null
CZ
1790852000001796059
1948
1948-01-01

Událost

Událost

Jeho obdivovatel nakladatel Žikeš tiskne v Praze v češtině, francouzštině, angličtině a němčině jeho konvolut Album abstrakcí (16 tisků černou na litografickém podkladu) z let 1928-1932. Kvůli minimálnímu prodeji byla pravděpodobně velká část nákladu skartována.

null
null
CZ
1790852000001517067
1948-01-02

Událost

Abstraction 01

1948, offset with lithographic background print on paper, 21×15 cm, 42×35 cm including frame. Volume Abstraction was published as portfolio in Prague in the year 1948. Origin: antiquariat Paris Published in the book Frank Kupka in White & Black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan a Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 210 References in the catalogue František Kupka: Pioneer of Abstraction, Painter of the Cosmos Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 32 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, pages 207 – 209 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague This timeless volume of minimalistic abstract gouaches became known in the year 1933, when it was published in the second issue of Paris revue Astraction-Creation. Nevertheless, in the same year Kupka steps out of the group of nonfigurative painters (of the same name) and confirms the fact that he as an author cannot be categorized. Only many years after the death of Kupka, this exceptional work was highlighted by the architect and fine-artist Max Bill. The first time when this volume was published it contained twelve gouaches, later four more were added – the volume therefore contains 16 sheets. The first seven are dedicated to geometrical areas of black and white, the rest of them to circles and their variations. If we put the individual sheets side by side, a mosaic is created resembling strange enigma code from the Universe – a calculated rhythm and logic becomes obvious. At the time of the creation of the volume, Kupka suffered from serious depression and his wife Nini even wanted to hospitalize him. Prague Academy actually terminated his job of the professor in Paris. So, completely alone and in doubts, Kupka creates this timeless work, which became appreciated only in the 21st century. The reduction of form and its variability show that Kupka progressed in his research literally scientifically – he was not after the sweetness of composition, he was striving to find the “Truth”. In the logic of the cycle we can see also the difference between Kupka and his – also famous – colleague Mondrian, who in the same time came to similar form, but in a completely different way. Kupka, by his way of usage of the white area surrounding black shapes, violates the traditional hierarchy of perception of forms and he almost achieves optical illusions. The volume Abstraction is the top of Kupka´s controlled research of the abstract style. It is necessary to add, that Kupka was aware of his lead, and that the life of the outsider in the fine-art had to be very difficult.

EN
true
1790852000000487267
1948-01-02

Abstrakce 01

Abstrakce 01

350

1948, ofset s litografickým podtiskem na papíře, 21x15 cm, 42x35 cm s rámem, soubor Abstrakce vydán jako portfolio v Praze v roce 1948 původ antikvariát Paříž publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 210 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016, Czech Business Club Praha, 2016, 2017, UniCreditBanka, prostory privátního bankovnictví, 10/2018-12/2018 publikováno v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 32 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 207 – 209 Nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha Nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha Nadčasový soubor minimalistických abstraktních kvašů vešel ve známost v roce 1933, kdy vyšel v druhém čísle pařížské revue Astraction-Creation. V tomtéž roce ovšem Kupka vystupuje ze stejnojmenné skupiny nefigurativních malířů a potvrzuje fakt, že je nezařaditelný autor. Teprve o mnoho let později po smrti Kupky upozorňuje na tento výjimečný počin architekt a umělec Max Bill. Poprvé vyšel soubor s dvanácti kvaši, později k nim byly připojeny další čtyři – soubor tedy obsahuje 16 listů. Prvních sedm je věnováno geometrickým plochám černé a bílé, další kruhům a jejich variacím. Pokud si jednotlivé listy vyskládáme vedle sebe, vznikne mozaika připomínající záhadnou šifru z vesmíru – vyjevuje se zřejmý záměrný rytmus a logika. V době, kdy soubor vznikal, trpěl Kupka vážnými depresemi a jeho žena Nini jej chtěla dokonce umístit do ústavu. Pražská Akademie mu dokonce vypověděla místo pařížského profesora. A tak zcela osamocen a v pochybách vytváří Kupka nadčasové dílo, které docenilo až 21. století. Redukce formy a její variabilita ukazují, že Kupka ve svých výzkumech postupoval doslova vědecky – nešlo o líbeznost kompozice, ale o snahu dobrat se „pravdy“. V logice cyklu vidíme také rozdíl Kupky a neméně známého kolegy Mondriana, který se v téže době dobral k podobné formě, ale zcela jiným způsobem. Kupka svým zacházením s bílou plochou obklopující černé tvary porušuje tradiční hierarchii vnímání forem a dosahuje téměř optických klamů. Soubor abstrakce je vrcholem Kupkova kontrolovaného výzkumu abstraktního stylu. Je nutné dodat, že Kupka si byl svého náskoku vědom a jeho život uměleckého outsidera musel být těžký.

52.8
CZ
1790852000000487267
1948-Abstrakce 01-František Kupka
K prodeji
null
false
1948-02-01

Událost

Abstraction 02

1948, offset with lithographic background print on paper, 21×15 cm, 42×35 cm including frame. Volume Abstraction was published as portfolio in Prague in the year 1948. Origin: antiquariat Paris Published in the book Frank Kupka in White & Black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan a Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 210 References in the catalogue František Kupka: Pioneer of Abstraction, Painter of the Cosmos Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 32 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, pages 207 – 209 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague This timeless volume of minimalistic abstract gouaches became known in the year 1933, when it was published in the second issue of Paris revue Astraction-Creation. Nevertheless, in the same year Kupka steps out of the group of nonfigurative painters (of the same name) and confirms the fact that he as an author cannot be categorized. Only many years after the death of Kupka, this exceptional work was highlighted by the architect and fine-artist Max Bill. The first time when this volume was published it contained twelve gouaches, later four more were added – the volume therefore contains 16 sheets. The first seven are dedicated to geometrical areas of black and white, the rest of them to circles and their variations. If we put the individual sheets side by side, a mosaic is created resembling strange enigma code from the Universe – a calculated rhythm and logic becomes obvious. At the time of the creation of the volume, Kupka suffered from serious depression and his wife Nini even wanted to hospitalize him. Prague Academy actually terminated his job of the professor in Paris. So, completely alone and in doubts, Kupka creates this timeless work, which became appreciated only in the 21st century. The reduction of form and its variability show that Kupka progressed in his research literally scientifically – he was not after the sweetness of composition, he was striving to find the “Truth”. In the logic of the cycle we can see also the difference between Kupka and his – also famous – colleague Mondrian, who in the same time came to similar form, but in a completely different way. Kupka, by his way of usage of the white area surrounding black shapes, violates the traditional hierarchy of perception of forms and he almost achieves optical illusions. The volume Abstraction is the top of Kupka´s controlled research of the abstract style. It is necessary to add, that Kupka was aware of his lead, and that the life of the outsider in the fine-art had to be very difficult.

EN
true
1790852000000487201
1948-02-01

Abstrakce 02

Abstrakce 02

350

1948, ofset s litografickým podtiskem na papíře, 21x15 cm, 42x35 cm s rámem, soubor Abstrakce vydán jako portfolio v Praze v roce 1948 původ antikvariát Paříž publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 210 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 odkaz v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 32 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 207 – 209 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Nadčasový soubor minimalistických abstraktních kvašů vešel ve známost v roce 1933, kdy vyšel v druhém čísle pařížské revue Astraction-Creation. V tomtéž roce ovšem Kupka vystupuje ze stejnojmenné skupiny nefigurativních malířů a potvrzuje fakt, že je nezařaditelný autor. Teprve o mnoho let později po smrti Kupky upozorňuje na tento výjimečný počin architekt a umělec Max Bill. Poprvé vyšel soubor s dvanácti kvaši, později k nim byly připojeny další čtyři – soubor tedy obsahuje 16 listů. Prvních sedm je věnováno geometrickým plochám černé a bílé, další kruhům a jejich variacím. Pokud si jednotlivé listy vyskládáme vedle sebe, vznikne mozaika připomínající záhadnou šifru z vesmíru – vyjevuje se zřejmý záměrný rytmus a logika. V době, kdy soubor vznikal, trpěl Kupka vážnými depresemi a jeho žena Nini jej chtěla dokonce umístit do ústavu. Pražská Akademie mu dokonce vypověděla místo pařížského profesora. A tak zcela osamocen a v pochybách vytváří Kupka nadčasové dílo, které docenilo až 21. století. Redukce formy a její variabilita ukazují, že Kupka ve svých výzkumech postupoval doslova vědecky – nešlo o líbeznost kompozice, ale o snahu dobrat se „pravdy“. V logice cyklu vidíme také rozdíl Kupky a neméně známého kolegy Mondriana, který se v téže době dobral k podobné formě, ale zcela jiným způsobem. Kupka svým zacházením s bílou plochou obklopující černé tvary porušuje tradiční hierarchii vnímání forem a dosahuje téměř optických klamů. Soubor abstrakce je vrcholem Kupkova kontrolovaného výzkumu abstraktního stylu. Je nutné dodat, že Kupka si byl svého náskoku vědom a jeho život uměleckého outsidera musel být těžký

52.8
CZ
1790852000000487201
1948-Abstrakce 02-František Kupka
K prodeji
null
false
1948-02-15

Událost

Abstraktion 03

1948, offset with lithographic background print on paper, 21×15 cm, 42×35 cm including frame. Volume Abstraction was published as portfolio in Prague in the year 1948. Origin: antiquariat Paris Published in the book Frank Kupka in White & Black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan a Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 210 References in the catalogue František Kupka: Pioneer of Abstraction, Painter of the Cosmos Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 32 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, pages 207 – 209 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague This timeless volume of minimalistic abstract gouaches became known in the year 1933, when it was published in the second issue of Paris revue Astraction-Creation. Nevertheless, in the same year Kupka steps out of the group of nonfigurative painters (of the same name) and confirms the fact that he as an author cannot be categorized. Only many years after the death of Kupka, this exceptional work was highlighted by the architect and fine-artist Max Bill. The first time when this volume was published it contained twelve gouaches, later four more were added – the volume therefore contains 16 sheets. The first seven are dedicated to geometrical areas of black and white, the rest of them to circles and their variations. If we put the individual sheets side by side, a mosaic is created resembling strange enigma code from the Universe – a calculated rhythm and logic becomes obvious. At the time of the creation of the volume, Kupka suffered from serious depression and his wife Nini even wanted to hospitalize him. Prague Academy actually terminated his job of the professor in Paris. So, completely alone and in doubts, Kupka creates this timeless work, which became appreciated only in the 21st century. The reduction of form and its variability show that Kupka progressed in his research literally scientifically – he was not after the sweetness of composition, he was striving to find the “Truth”. In the logic of the cycle we can see also the difference between Kupka and his – also famous – colleague Mondrian, who in the same time came to similar form, but in a completely different way. Kupka, by his way of usage of the white area surrounding black shapes, violates the traditional hierarchy of perception of forms and he almost achieves optical illusions. The volume Abstraction is the top of Kupka´s controlled research of the abstract style. It is necessary to add, that Kupka was aware of his lead, and that the life of the outsider in the fine-art had to be very difficult.

EN
true
1790852000000487209
1948-02-15

Abstrakce 03

Abstrakce 03

350

1948, ofset s litografickým podtiskem na papíře, 21x15 cm, 42x35 cm s rámem, soubor Abstrakce vydán jako portfolio v Praze v roce 1948 původ antikvariát Paříž publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 210 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 odkaz v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 32 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 207 – 209 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Nadčasový soubor minimalistických abstraktních kvašů vešel ve známost v roce 1933, kdy vyšel v druhém čísle pařížské revue Astraction-Creation. V tomtéž roce ovšem Kupka vystupuje ze stejnojmenné skupiny nefigurativních malířů a potvrzuje fakt, že je nezařaditelný autor. Teprve o mnoho let později po smrti Kupky upozorňuje na tento výjimečný počin architekt a umělec Max Bill. Poprvé vyšel soubor s dvanácti kvaši, později k nim byly připojeny další čtyři – soubor tedy obsahuje 16 listů. Prvních sedm je věnováno geometrickým plochám černé a bílé, další kruhům a jejich variacím. Pokud si jednotlivé listy vyskládáme vedle sebe, vznikne mozaika připomínající záhadnou šifru z vesmíru – vyjevuje se zřejmý záměrný rytmus a logika. V době, kdy soubor vznikal, trpěl Kupka vážnými depresemi a jeho žena Nini jej chtěla dokonce umístit do ústavu. Pražská Akademie mu dokonce vypověděla místo pařížského profesora. A tak zcela osamocen a v pochybách vytváří Kupka nadčasové dílo, které docenilo až 21. století. Redukce formy a její variabilita ukazují, že Kupka ve svých výzkumech postupoval doslova vědecky – nešlo o líbeznost kompozice, ale o snahu dobrat se „pravdy“. V logice cyklu vidíme také rozdíl Kupky a neméně známého kolegy Mondriana, který se v téže době dobral k podobné formě, ale zcela jiným způsobem. Kupka svým zacházením s bílou plochou obklopující černé tvary porušuje tradiční hierarchii vnímání forem a dosahuje téměř optických klamů. Soubor abstrakce je vrcholem Kupkova kontrolovaného výzkumu abstraktního stylu. Je nutné dodat, že Kupka si byl svého náskoku vědom a jeho život uměleckého outsidera musel být těžký.

52.6
CZ
1790852000000487209
1948-Abstrakce 03-František Kupka
K prodeji
null
false
1948-02-20

Událost

Abstraction 04

1948, offset with lithographic background print on paper, 21×15 cm, 42×35 cm including frame. Volume Abstraction was published as portfolio in Prague in the year 1948. Origin: antiquariat Paris Published in the book Frank Kupka in White & Black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan a Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 210 References in the catalogue František Kupka: Pioneer of Abstraction, Painter of the Cosmos Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 32 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, pages 207 – 209 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague. The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague. This timeless volume of minimalistic abstract gouaches became known in the year 1933, when it was published in the second issue of Paris revue Astraction-Creation. Nevertheless, in the same year Kupka steps out of the group of nonfigurative painters (of the same name) and confirms the fact that he as an author cannot be categorized. Only many years after the death of Kupka, this exceptional work was highlighted by the architect and fine-artist Max Bill. The first time when this volume was published it contained twelve gouaches, later four more were added – the volume therefore contains 16 sheets. The first seven are dedicated to geometrical areas of black and white, the rest of them to circles and their variations. If we put the individual sheets side by side, a mosaic is created resembling strange enigma code from the Universe – a calculated rhythm and logic becomes obvious. At the time of the creation of the volume, Kupka suffered from serious depression and his wife Nini even wanted to hospitalize him. Prague Academy actually terminated his job of the professor in Paris. So, completely alone and in doubts, Kupka creates this timeless work, which became appreciated only in the 21st century. The reduction of form and its variability show that Kupka progressed in his research literally scientifically – he was not after the sweetness of composition, he was striving to find the “Truth”. In the logic of the cycle we can see also the difference between Kupka and his – also famous – colleague Mondrian, who in the same time came to similar form, but in a completely different way. Kupka, by his way of usage of the white area surrounding black shapes, violates the traditional hierarchy of perception of forms and he almost achieves optical illusions. The volume Abstraction is the top of Kupka´s controlled research of the abstract style. It is necessary to add, that Kupka was aware of his lead, and that the life of the outsider in the fine-art had to be very difficult.

EN
true
1790852000000487215
1948-02-20

Abstrakce 04

Abstrakce 04

350

1948, ofset s litografickým podtiskem na papíře, 21x15 cm, 42x35 cm s rámem, soubor Abstrakce vydán jako portfolio v Praze v roce 1948 původ antikvariát Paříž publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 210 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 odkaz v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 32 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 207 – 209 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Nadčasový soubor minimalistických abstraktních kvašů vešel ve známost v roce 1933, kdy vyšel v druhém čísle pařížské revue Astraction-Creation. V tomtéž roce ovšem Kupka vystupuje ze stejnojmenné skupiny nefigurativních malířů a potvrzuje fakt, že je nezařaditelný autor. Teprve o mnoho let později po smrti Kupky upozorňuje na tento výjimečný počin architekt a umělec Max Bill. Poprvé vyšel soubor s dvanácti kvaši, později k nim byly připojeny další čtyři – soubor tedy obsahuje 16 listů. Prvních sedm je věnováno geometrickým plochám černé a bílé, další kruhům a jejich variacím. Pokud si jednotlivé listy vyskládáme vedle sebe, vznikne mozaika připomínající záhadnou šifru z vesmíru – vyjevuje se zřejmý záměrný rytmus a logika. V době, kdy soubor vznikal, trpěl Kupka vážnými depresemi a jeho žena Nini jej chtěla dokonce umístit do ústavu. Pražská Akademie mu dokonce vypověděla místo pařížského profesora. A tak zcela osamocen a v pochybách vytváří Kupka nadčasové dílo, které docenilo až 21. století. Redukce formy a její variabilita ukazují, že Kupka ve svých výzkumech postupoval doslova vědecky – nešlo o líbeznost kompozice, ale o snahu dobrat se „pravdy“. V logice cyklu vidíme také rozdíl Kupky a neméně známého kolegy Mondriana, který se v téže době dobral k podobné formě, ale zcela jiným způsobem. Kupka svým zacházením s bílou plochou obklopující černé tvary porušuje tradiční hierarchii vnímání forem a dosahuje téměř optických klamů. Soubor abstrakce je vrcholem Kupkova kontrolovaného výzkumu abstraktního stylu. Je nutné dodat, že Kupka si byl svého náskoku vědom a jeho život uměleckého outsidera musel být těžký.

52.8
CZ
1790852000000487215
1948-Abstrakce 04-František Kupka
K prodeji
null
false
1948-03-01

Událost

Abstraction 05

1948, offset with lithographic background print on paper, 21×15 cm, 42×35 cm including frame. Volume Abstraction was published as portfolio in Prague in the year 1948. Origin: antiquariat Paris Published in the book Frank Kupka in White & Black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan a Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 210 References in the catalogue František Kupka: Pioneer of Abstraction, Painter of the Cosmos Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 32 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, pages 207 – 209 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague This timeless volume of minimalistic abstract gouaches became known in the year 1933, when it was published in the second issue of Paris revue Astraction-Creation. Nevertheless, in the same year Kupka steps out of the group of nonfigurative painters (of the same name) and confirms the fact that he as an author cannot be categorized. Only many years after the death of Kupka, this exceptional work was highlighted by the architect and fine-artist Max Bill. The first time when this volume was published it contained twelve gouaches, later four more were added – the volume therefore contains 16 sheets. The first seven are dedicated to geometrical areas of black and white, the rest of them to circles and their variations. If we put the individual sheets side by side, a mosaic is created resembling strange enigma code from the Universe – a calculated rhythm and logic becomes obvious. At the time of the creation of the volume, Kupka suffered from serious depression and his wife Nini even wanted to hospitalize him. Prague Academy actually terminated his job of the professor in Paris. So, completely alone and in doubts, Kupka creates this timeless work, which became appreciated only in the 21st century. The reduction of form and its variability show that Kupka progressed in his research literally scientifically – he was not after the sweetness of composition, he was striving to find the “Truth”. In the logic of the cycle we can see also the difference between Kupka and his – also famous – colleague Mondrian, who in the same time came to similar form, but in a completely different way. Kupka, by his way of usage of the white area surrounding black shapes, violates the traditional hierarchy of perception of forms and he almost achieves optical illusions. The volume Abstraction is the top of Kupka´s controlled research of the abstract style. It is necessary to add, that Kupka was aware of his lead, and that the life of the outsider in the fine-art had to be very difficult.

EN
true
1790852000000487219
1948-03-01

Abstrakce 05

Abstrakce 05

350

1948, ofset s litografickým podtiskem na papíře, 21x15 cm, 42x35 cm s rámem, soubor Abstrakce vydán jako portfolio v Praze v roce 1948 původ antikvariát Paříž publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 210 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 odkaz v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 32 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 207 – 209 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Nadčasový soubor minimalistických abstraktních kvašů vešel ve známost v roce 1933, kdy vyšel v druhém čísle pařížské revue Astraction-Creation. V tomtéž roce ovšem Kupka vystupuje ze stejnojmenné skupiny nefigurativních malířů a potvrzuje fakt, že je nezařaditelný autor. Teprve o mnoho let později po smrti Kupky upozorňuje na tento výjimečný počin architekt a umělec Max Bill. Poprvé vyšel soubor s dvanácti kvaši, později k nim byly připojeny další čtyři – soubor tedy obsahuje 16 listů. Prvních sedm je věnováno geometrickým plochám černé a bílé, další kruhům a jejich variacím. Pokud si jednotlivé listy vyskládáme vedle sebe, vznikne mozaika připomínající záhadnou šifru z vesmíru – vyjevuje se zřejmý záměrný rytmus a logika. V době, kdy soubor vznikal, trpěl Kupka vážnými depresemi a jeho žena Nini jej chtěla dokonce umístit do ústavu. Pražská Akademie mu dokonce vypověděla místo pařížského profesora. A tak zcela osamocen a v pochybách vytváří Kupka nadčasové dílo, které docenilo až 21. století. Redukce formy a její variabilita ukazují, že Kupka ve svých výzkumech postupoval doslova vědecky – nešlo o líbeznost kompozice, ale o snahu dobrat se „pravdy“. V logice cyklu vidíme také rozdíl Kupky a neméně známého kolegy Mondriana, který se v téže době dobral k podobné formě, ale zcela jiným způsobem. Kupka svým zacházením s bílou plochou obklopující černé tvary porušuje tradiční hierarchii vnímání forem a dosahuje téměř optických klamů. Soubor abstrakce je vrcholem Kupkova kontrolovaného výzkumu abstraktního stylu. Je nutné dodat, že Kupka si byl svého náskoku vědom a jeho život uměleckého outsidera musel být těžký.

52.8
CZ
1790852000000487219
1948-Abstrakce 05-František Kupka
K prodeji
null
false
1948-03-15

Událost

Abstraction 06

1948, offset with lithographic background print on paper, 21×15 cm, 42×35 cm including frame. Volume Abstraction was published as portfolio in Prague in the year 1948. Origin: antiquariat Paris Published in the book Frank Kupka in White & Black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan a Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 210 References in the catalogue František Kupka: Pioneer of Abstraction, Painter of the Cosmos Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 32 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, pages 207 – 209 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague This timeless volume of minimalistic abstract gouaches became known in the year 1933, when it was published in the second issue of Paris revue Astraction-Creation. Nevertheless, in the same year Kupka steps out of the group of nonfigurative painters (of the same name) and confirms the fact that he as an author cannot be categorized. Only many years after the death of Kupka, this exceptional work was highlighted by the architect and fine-artist Max Bill. The first time when this volume was published it contained twelve gouaches, later four more were added – the volume therefore contains 16 sheets. The first seven are dedicated to geometrical areas of black and white, the rest of them to circles and their variations. If we put the individual sheets side by side, a mosaic is created resembling strange enigma code from the Universe – a calculated rhythm and logic becomes obvious. At the time of the creation of the volume, Kupka suffered from serious depression and his wife Nini even wanted to hospitalize him. Prague Academy actually terminated his job of the professor in Paris. So, completely alone and in doubts, Kupka creates this timeless work, which became appreciated only in the 21st century. The reduction of form and its variability show that Kupka progressed in his research literally scientifically – he was not after the sweetness of composition, he was striving to find the “Truth”. In the logic of the cycle we can see also the difference between Kupka and his – also famous – colleague Mondrian, who in the same time came to similar form, but in a completely different way. Kupka, by his way of usage of the white area surrounding black shapes, violates the traditional hierarchy of perception of forms and he almost achieves optical illusions. The volume Abstraction is the top of Kupka´s controlled research of the abstract style. It is necessary to add, that Kupka was aware of his lead, and that the life of the outsider in the fine-art had to be very difficult.

EN
true
1790852000000487223
1948-03-15

Abstrakce 06

Abstrakce 06

350

1948, ofset s litografickým podtiskem na papíře, 21x15 cm, 42x35 cm s rámem, soubor Abstrakce vydán jako portfolio v Praze v roce 1948 původ antikvariát Paříž publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 210 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 odkaz v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 32 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 207 – 209 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Nadčasový soubor minimalistických abstraktních kvašů vešel ve známost v roce 1933, kdy vyšel v druhém čísle pařížské revue Astraction-Creation. V tomtéž roce ovšem Kupka vystupuje ze stejnojmenné skupiny nefigurativních malířů a potvrzuje fakt, že je nezařaditelný autor. Teprve o mnoho let později po smrti Kupky upozorňuje na tento výjimečný počin architekt a umělec Max Bill. Poprvé vyšel soubor s dvanácti kvaši, později k nim byly připojeny další čtyři – soubor tedy obsahuje 16 listů. Prvních sedm je věnováno geometrickým plochám černé a bílé, další kruhům a jejich variacím. Pokud si jednotlivé listy vyskládáme vedle sebe, vznikne mozaika připomínající záhadnou šifru z vesmíru – vyjevuje se zřejmý záměrný rytmus a logika. V době, kdy soubor vznikal, trpěl Kupka vážnými depresemi a jeho žena Nini jej chtěla dokonce umístit do ústavu. Pražská Akademie mu dokonce vypověděla místo pařížského profesora. A tak zcela osamocen a v pochybách vytváří Kupka nadčasové dílo, které docenilo až 21. století. Redukce formy a její variabilita ukazují, že Kupka ve svých výzkumech postupoval doslova vědecky – nešlo o líbeznost kompozice, ale o snahu dobrat se „pravdy“. V logice cyklu vidíme také rozdíl Kupky a neméně známého kolegy Mondriana, který se v téže době dobral k podobné formě, ale zcela jiným způsobem. Kupka svým zacházením s bílou plochou obklopující černé tvary porušuje tradiční hierarchii vnímání forem a dosahuje téměř optických klamů. Soubor abstrakce je vrcholem Kupkova kontrolovaného výzkumu abstraktního stylu. Je nutné dodat, že Kupka si byl svého náskoku vědom a jeho život uměleckého outsidera musel být těžký.

52.8
CZ
1790852000000487223
1948-Abstrakce 06-František Kupka
K prodeji
null
false
1948-03-20

Událost

Abstraction 07

1948, offset with lithographic background print on paper, 21×15 cm, 42×35 cm including frame. Volume Abstraction was published as portfolio in Prague in the year 1948. Origin: antiquariat Paris Published in the book Frank Kupka in White & Black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan a Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 210 References in the catalogue František Kupka: Pioneer of Abstraction, Painter of the Cosmos Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 32 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, pages 207 – 209 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague This timeless volume of minimalistic abstract gouaches became known in the year 1933, when it was published in the second issue of Paris revue Astraction-Creation. Nevertheless, in the same year Kupka steps out of the group of nonfigurative painters (of the same name) and confirms the fact that he as an author cannot be categorized. Only many years after the death of Kupka, this exceptional work was highlighted by the architect and fine-artist Max Bill. The first time when this volume was published it contained twelve gouaches, later four more were added – the volume therefore contains 16 sheets. The first seven are dedicated to geometrical areas of black and white, the rest of them to circles and their variations. If we put the individual sheets side by side, a mosaic is created resembling strange enigma code from the Universe – a calculated rhythm and logic becomes obvious. At the time of the creation of the volume, Kupka suffered from serious depression and his wife Nini even wanted to hospitalize him. Prague Academy actually terminated his job of the professor in Paris. So, completely alone and in doubts, Kupka creates this timeless work, which became appreciated only in the 21st century. The reduction of form and its variability show that Kupka progressed in his research literally scientifically – he was not after the sweetness of composition, he was striving to find the “Truth”. In the logic of the cycle we can see also the difference between Kupka and his – also famous – colleague Mondrian, who in the same time came to similar form, but in a completely different way. Kupka, by his way of usage of the white area surrounding black shapes, violates the traditional hierarchy of perception of forms and he almost achieves optical illusions. The volume Abstraction is the top of Kupka´s controlled research of the abstract style. It is necessary to add, that Kupka was aware of his lead, and that the life of the outsider in the fine-art had to be very difficult.

EN
true
1790852000000487227
1948-03-20

Abstrakce 07

Abstrakce 07

350

1948, ofset s litografickým podtiskem na papíře, 21x15 cm, 42x35 cm s rámem, soubor Abstrakce vydán jako portfolio v Praze v roce 1948 původ antikvariát Paříž publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 210 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 odkaz v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 32 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 207 – 209 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Nadčasový soubor minimalistických abstraktních kvašů vešel ve známost v roce 1933, kdy vyšel v druhém čísle pařížské revue Astraction-Creation. V tomtéž roce ovšem Kupka vystupuje ze stejnojmenné skupiny nefigurativních malířů a potvrzuje fakt, že je nezařaditelný autor. Teprve o mnoho let později po smrti Kupky upozorňuje na tento výjimečný počin architekt a umělec Max Bill. Poprvé vyšel soubor s dvanácti kvaši, později k nim byly připojeny další čtyři – soubor tedy obsahuje 16 listů. Prvních sedm je věnováno geometrickým plochám černé a bílé, další kruhům a jejich variacím. Pokud si jednotlivé listy vyskládáme vedle sebe, vznikne mozaika připomínající záhadnou šifru z vesmíru – vyjevuje se zřejmý záměrný rytmus a logika. V době, kdy soubor vznikal, trpěl Kupka vážnými depresemi a jeho žena Nini jej chtěla dokonce umístit do ústavu. Pražská Akademie mu dokonce vypověděla místo pařížského profesora. A tak zcela osamocen a v pochybách vytváří Kupka nadčasové dílo, které docenilo až 21. století. Redukce formy a její variabilita ukazují, že Kupka ve svých výzkumech postupoval doslova vědecky – nešlo o líbeznost kompozice, ale o snahu dobrat se „pravdy“. V logice cyklu vidíme také rozdíl Kupky a neméně známého kolegy Mondriana, který se v téže době dobral k podobné formě, ale zcela jiným způsobem. Kupka svým zacházením s bílou plochou obklopující černé tvary porušuje tradiční hierarchii vnímání forem a dosahuje téměř optických klamů. Soubor abstrakce je vrcholem Kupkova kontrolovaného výzkumu abstraktního stylu. Je nutné dodat, že Kupka si byl svého náskoku vědom a jeho život uměleckého outsidera musel být těžký.

52.8
CZ
1790852000000487227
1948-Abstrakce 07-František Kupka
K prodeji
null
false
1948-04-01

Událost

Abstraction 08

1948, offset with lithographic background print on paper, 21×15 cm, 42×35 cm including frame. Volume Abstraction was published as portfolio in Prague in the year 1948 Origin: antiquariat Paris Published in the book Frank Kupka in White & Black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan a Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 210 References in the catalogue František Kupka: Pioneer of Abstraction, Painter of the Cosmos Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 32 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, pages 207 – 209 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague This timeless volume of minimalistic abstract gouaches became known in the year 1933, when it was published in the second issue of Paris revue Astraction-Creation. Nevertheless, in the same year Kupka steps out of the group of nonfigurative painters (of the same name) and confirms the fact that he as an author cannot be categorized. Only many years after the death of Kupka, this exceptional work was highlighted by the architect and fine-artist Max Bill. The first time when this volume was published it contained twelve gouaches, later four more were added – the volume therefore contains 16 sheets. The first seven are dedicated to geometrical areas of black and white, the rest of them to circles and their variations. If we put the individual sheets side by side, a mosaic is created resembling strange enigma code from the Universe – a calculated rhythm and logic becomes obvious. At the time of the creation of the volume, Kupka suffered from serious depression and his wife Nini even wanted to hospitalize him. Prague Academy actually terminated his job of the professor in Paris. So, completely alone and in doubts, Kupka creates this timeless work, which became appreciated only in the 21st century. The reduction of form and its variability show that Kupka progressed in his research literally scientifically – he was not after the sweetness of composition, he was striving to find the “Truth”. In the logic of the cycle we can see also the difference between Kupka and his – also famous – colleague Mondrian, who in the same time came to similar form, but in a completely different way. Kupka, by his way of usage of the white area surrounding black shapes, violates the traditional hierarchy of perception of forms and he almost achieves optical illusions. The volume Abstraction is the top of Kupka´s controlled research of the abstract style. It is necessary to add, that Kupka was aware of his lead, and that the life of the outsider in the fine-art had to be very difficult.

EN
true
1790852000000487231
1948-04-01

Abstrakce 08

Abstrakce 08

350

1948, ofset s litografickým podtiskem na papíře, 21x15 cm, 42x35 cm s rámem, soubor Abstrakce vydán jako portfolio v Praze v roce 1948 původ antikvariát Paříž publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 210 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 odkaz v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 32 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 207 – 209 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Nadčasový soubor minimalistických abstraktních kvašů vešel ve známost v roce 1933, kdy vyšel v druhém čísle pařížské revue Astraction-Creation. V tomtéž roce ovšem Kupka vystupuje ze stejnojmenné skupiny nefigurativních malířů a potvrzuje fakt, že je nezařaditelný autor. Teprve o mnoho let později po smrti Kupky upozorňuje na tento výjimečný počin architekt a umělec Max Bill. Poprvé vyšel soubor s dvanácti kvaši, později k nim byly připojeny další čtyři – soubor tedy obsahuje 16 listů. Prvních sedm je věnováno geometrickým plochám černé a bílé, další kruhům a jejich variacím. Pokud si jednotlivé listy vyskládáme vedle sebe, vznikne mozaika připomínající záhadnou šifru z vesmíru – vyjevuje se zřejmý záměrný rytmus a logika. V době, kdy soubor vznikal, trpěl Kupka vážnými depresemi a jeho žena Nini jej chtěla dokonce umístit do ústavu. Pražská Akademie mu dokonce vypověděla místo pařížského profesora. A tak zcela osamocen a v pochybách vytváří Kupka nadčasové dílo, které docenilo až 21. století. Redukce formy a její variabilita ukazují, že Kupka ve svých výzkumech postupoval doslova vědecky – nešlo o líbeznost kompozice, ale o snahu dobrat se „pravdy“. V logice cyklu vidíme také rozdíl Kupky a neméně známého kolegy Mondriana, který se v téže době dobral k podobné formě, ale zcela jiným způsobem. Kupka svým zacházením s bílou plochou obklopující černé tvary porušuje tradiční hierarchii vnímání forem a dosahuje téměř optických klamů. Soubor abstrakce je vrcholem Kupkova kontrolovaného výzkumu abstraktního stylu. Je nutné dodat, že Kupka si byl svého náskoku vědom a jeho život uměleckého outsidera musel být těžký.

52.8
CZ
1790852000000487231
1948-Abstrakce 08-František Kupka
K prodeji
null
false
1948-04-20

Událost

Abstraction 09

1948, offset with lithographic background print on paper, 21×15 cm, 42×35 cm including frame. Volume Abstraction was published as portfolio in Prague in the year 1948 Origin: antiquariat Paris Published in the book Frank Kupka in White & Black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan a Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 210 References in the catalogue František Kupka: Pioneer of Abstraction, Painter of the Cosmos Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 32 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, pages 207 – 209 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague This timeless volume of minimalistic abstract gouaches became known in the year 1933, when it was published in the second issue of Paris revue Astraction-Creation. Nevertheless, in the same year Kupka steps out of the group of nonfigurative painters (of the same name) and confirms the fact that he as an author cannot be categorized. Only many years after the death of Kupka, this exceptional work was highlighted by the architect and fine-artist Max Bill. The first time when this volume was published it contained twelve gouaches, later four more were added – the volume therefore contains 16 sheets. The first seven are dedicated to geometrical areas of black and white, the rest of them to circles and their variations. If we put the individual sheets side by side, a mosaic is created resembling strange enigma code from the Universe – a calculated rhythm and logic becomes obvious. At the time of the creation of the volume, Kupka suffered from serious depression and his wife Nini even wanted to hospitalize him. Prague Academy actually terminated his job of the professor in Paris. So, completely alone and in doubts, Kupka creates this timeless work, which became appreciated only in the 21st century. The reduction of form and its variability show that Kupka progressed in his research literally scientifically – he was not after the sweetness of composition, he was striving to find the “Truth”. In the logic of the cycle we can see also the difference between Kupka and his – also famous – colleague Mondrian, who in the same time came to similar form, but in a completely different way. Kupka, by his way of usage of the white area surrounding black shapes, violates the traditional hierarchy of perception of forms and he almost achieves optical illusions. The volume Abstraction is the top of Kupka´s controlled research of the abstract style. It is necessary to add, that Kupka was aware of his lead, and that the life of the outsider in the fine-art had to be very difficult.

EN
true
1790852000000487235
1948-04-20

Abstrakce 09

Abstrakce 09

350

1948, ofset s litografickým podtiskem na papíře, 21x15 cm, 42x35 cm s rámem, soubor Abstrakce vydán jako portfolio v Praze v roce 1948 původ antikvariát Paříž publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 210 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 odkaz v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 32 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 207 – 209 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Nadčasový soubor minimalistických abstraktních kvašů vešel ve známost v roce 1933, kdy vyšel v druhém čísle pařížské revue Astraction-Creation. V tomtéž roce ovšem Kupka vystupuje ze stejnojmenné skupiny nefigurativních malířů a potvrzuje fakt, že je nezařaditelný autor. Teprve o mnoho let později po smrti Kupky upozorňuje na tento výjimečný počin architekt a umělec Max Bill. Poprvé vyšel soubor s dvanácti kvaši, později k nim byly připojeny další čtyři – soubor tedy obsahuje 16 listů. Prvních sedm je věnováno geometrickým plochám černé a bílé, další kruhům a jejich variacím. Pokud si jednotlivé listy vyskládáme vedle sebe, vznikne mozaika připomínající záhadnou šifru z vesmíru – vyjevuje se zřejmý záměrný rytmus a logika. V době, kdy soubor vznikal, trpěl Kupka vážnými depresemi a jeho žena Nini jej chtěla dokonce umístit do ústavu. Pražská Akademie mu dokonce vypověděla místo pařížského profesora. A tak zcela osamocen a v pochybách vytváří Kupka nadčasové dílo, které docenilo až 21. století. Redukce formy a její variabilita ukazují, že Kupka ve svých výzkumech postupoval doslova vědecky – nešlo o líbeznost kompozice, ale o snahu dobrat se „pravdy“. V logice cyklu vidíme také rozdíl Kupky a neméně známého kolegy Mondriana, který se v téže době dobral k podobné formě, ale zcela jiným způsobem. Kupka svým zacházením s bílou plochou obklopující černé tvary porušuje tradiční hierarchii vnímání forem a dosahuje téměř optických klamů. Soubor abstrakce je vrcholem Kupkova kontrolovaného výzkumu abstraktního stylu. Je nutné dodat, že Kupka si byl svého náskoku vědom a jeho život uměleckého outsidera musel být těžký

52.8
CZ
1790852000000487235
1948-Abstrakce 09-František Kupka
K prodeji
null
false
1948-05-01

Událost

Abstraction 10

1948, offset with lithographic background print on paper, 21×15 cm, 42×35 cm including frame. Volume Abstraction was published as portfolio in Prague in the year 1948 Origin: antiquariat Paris Published in the book Frank Kupka in White & Black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan a Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 210 References in the catalogue František Kupka: Pioneer of Abstraction, Painter of the Cosmos Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 32 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, pages 207 – 209 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague This timeless volume of minimalistic abstract gouaches became known in the year 1933, when it was published in the second issue of Paris revue Astraction-Creation. Nevertheless, in the same year Kupka steps out of the group of nonfigurative painters (of the same name) and confirms the fact that he as an author cannot be categorized. Only many years after the death of Kupka, this exceptional work was highlighted by the architect and fine-artist Max Bill. The first time when this volume was published it contained twelve gouaches, later four more were added – the volume therefore contains 16 sheets. The first seven are dedicated to geometrical areas of black and white, the rest of them to circles and their variations. If we put the individual sheets side by side, a mosaic is created resembling strange enigma code from the Universe – a calculated rhythm and logic becomes obvious. At the time of the creation of the volume, Kupka suffered from serious depression and his wife Nini even wanted to hospitalize him. Prague Academy actually terminated his job of the professor in Paris. So, completely alone and in doubts, Kupka creates this timeless work, which became appreciated only in the 21st century. The reduction of form and its variability show that Kupka progressed in his research literally scientifically – he was not after the sweetness of composition, he was striving to find the “Truth”. In the logic of the cycle we can see also the difference between Kupka and his – also famous – colleague Mondrian, who in the same time came to similar form, but in a completely different way. Kupka, by his way of usage of the white area surrounding black shapes, violates the traditional hierarchy of perception of forms and he almost achieves optical illusions. The volume Abstraction is the top of Kupka´s controlled research of the abstract style. It is necessary to add, that Kupka was aware of his lead, and that the life of the outsider in the fine-art had to be very difficult.

EN
true
1790852000000487239
1948-05-01

Abstrakce 10

Abstrakce 10

350

1948, ofset s litografickým podtiskem na papíře, 21x15 cm, 42x35 cm s rámem, soubor Abstrakce vydán jako portfolio v Praze v roce 1948 původ antikvariát Paříž publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 210 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 odkaz v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 32 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 207 – 209 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Nadčasový soubor minimalistických abstraktních kvašů vešel ve známost v roce 1933, kdy vyšel v druhém čísle pařížské revue Astraction-Creation. V tomtéž roce ovšem Kupka vystupuje ze stejnojmenné skupiny nefigurativních malířů a potvrzuje fakt, že je nezařaditelný autor. Teprve o mnoho let později po smrti Kupky upozorňuje na tento výjimečný počin architekt a umělec Max Bill. Poprvé vyšel soubor s dvanácti kvaši, později k nim byly připojeny další čtyři – soubor tedy obsahuje 16 listů. Prvních sedm je věnováno geometrickým plochám černé a bílé, další kruhům a jejich variacím. Pokud si jednotlivé listy vyskládáme vedle sebe, vznikne mozaika připomínající záhadnou šifru z vesmíru – vyjevuje se zřejmý záměrný rytmus a logika. V době, kdy soubor vznikal, trpěl Kupka vážnými depresemi a jeho žena Nini jej chtěla dokonce umístit do ústavu. Pražská Akademie mu dokonce vypověděla místo pařížského profesora. A tak zcela osamocen a v pochybách vytváří Kupka nadčasové dílo, které docenilo až 21. století. Redukce formy a její variabilita ukazují, že Kupka ve svých výzkumech postupoval doslova vědecky – nešlo o líbeznost kompozice, ale o snahu dobrat se „pravdy“. V logice cyklu vidíme také rozdíl Kupky a neméně známého kolegy Mondriana, který se v téže době dobral k podobné formě, ale zcela jiným způsobem. Kupka svým zacházením s bílou plochou obklopující černé tvary porušuje tradiční hierarchii vnímání forem a dosahuje téměř optických klamů. Soubor abstrakce je vrcholem Kupkova kontrolovaného výzkumu abstraktního stylu. Je nutné dodat, že Kupka si byl svého náskoku vědom a jeho život uměleckého outsidera musel být těžký.

54.7
CZ
1790852000000487239
1948-Abstrakce 10-František Kupka
K prodeji
null
false
1948-05-20

Událost

Abstraction 11

1948, offset with lithographic background print on paper, 21×15 cm, 42×35 cm including frame. Volume Abstraction was published as portfolio in Prague in the year 1948. Origin: antiquariat Paris Published in the book Frank Kupka in White & Black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan a Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 210 References in the catalogue František Kupka: Pioneer of Abstraction, Painter of the Cosmos Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 32 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, pages 207 – 209 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague This timeless volume of minimalistic abstract gouaches became known in the year 1933, when it was published in the second issue of Paris revue Astraction-Creation. Nevertheless, in the same year Kupka steps out of the group of nonfigurative painters (of the same name) and confirms the fact that he as an author cannot be categorized. Only many years after the death of Kupka, this exceptional work was highlighted by the architect and fine-artist Max Bill. The first time when this volume was published it contained twelve gouaches, later four more were added – the volume therefore contains 16 sheets. The first seven are dedicated to geometrical areas of black and white, the rest of them to circles and their variations. If we put the individual sheets side by side, a mosaic is created resembling strange enigma code from the Universe – a calculated rhythm and logic becomes obvious. At the time of the creation of the volume, Kupka suffered from serious depression and his wife Nini even wanted to hospitalize him. Prague Academy actually terminated his job of the professor in Paris. So, completely alone and in doubts, Kupka creates this timeless work, which became appreciated only in the 21st century. The reduction of form and its variability show that Kupka progressed in his research literally scientifically – he was not after the sweetness of composition, he was striving to find the “Truth”. In the logic of the cycle we can see also the difference between Kupka and his – also famous – colleague Mondrian, who in the same time came to similar form, but in a completely different way. Kupka, by his way of usage of the white area surrounding black shapes, violates the traditional hierarchy of perception of forms and he almost achieves optical illusions. The volume Abstraction is the top of Kupka´s controlled research of the abstract style. It is necessary to add, that Kupka was aware of his lead, and that the life of the outsider in the fine-art had to be very difficult.

EN
true
1790852000000487243
1948-05-20

Abstrakce 11

Abstrakce 11

350

1948, ofset s litografickým podtiskem na papíře, 21x15 cm, 42x35 cm s rámem, soubor Abstrakce vydán jako portfolio v Praze v roce 1948 původ antikvariát Paříž publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 210 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 odkaz v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 32 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 207 – 209 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Nadčasový soubor minimalistických abstraktních kvašů vešel ve známost v roce 1933, kdy vyšel v druhém čísle pařížské revue Astraction-Creation. V tomtéž roce ovšem Kupka vystupuje ze stejnojmenné skupiny nefigurativních malířů a potvrzuje fakt, že je nezařaditelný autor. Teprve o mnoho let později po smrti Kupky upozorňuje na tento výjimečný počin architekt a umělec Max Bill. Poprvé vyšel soubor s dvanácti kvaši, později k nim byly připojeny další čtyři – soubor tedy obsahuje 16 listů. Prvních sedm je věnováno geometrickým plochám černé a bílé, další kruhům a jejich variacím. Pokud si jednotlivé listy vyskládáme vedle sebe, vznikne mozaika připomínající záhadnou šifru z vesmíru – vyjevuje se zřejmý záměrný rytmus a logika. V době, kdy soubor vznikal, trpěl Kupka vážnými depresemi a jeho žena Nini jej chtěla dokonce umístit do ústavu. Pražská Akademie mu dokonce vypověděla místo pařížského profesora. A tak zcela osamocen a v pochybách vytváří Kupka nadčasové dílo, které docenilo až 21. století. Redukce formy a její variabilita ukazují, že Kupka ve svých výzkumech postupoval doslova vědecky – nešlo o líbeznost kompozice, ale o snahu dobrat se „pravdy“. V logice cyklu vidíme také rozdíl Kupky a neméně známého kolegy Mondriana, který se v téže době dobral k podobné formě, ale zcela jiným způsobem. Kupka svým zacházením s bílou plochou obklopující černé tvary porušuje tradiční hierarchii vnímání forem a dosahuje téměř optických klamů. Soubor abstrakce je vrcholem Kupkova kontrolovaného výzkumu abstraktního stylu. Je nutné dodat, že Kupka si byl svého náskoku vědom a jeho život uměleckého outsidera musel být těžký.

54.7
CZ
1790852000000487243
1948-Abstrakce 11-František Kupka
K prodeji
null
false
1948-06-01

Událost

Abstraction 12

1948, offset with lithographic background print on paper, 21×15 cm, 42×35 cm including frame. Volume Abstraction was published as portfolio in Prague in the year 1948. Origin: antiquariat Paris Published in the book Frank Kupka in White & Black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan a Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 210 References in the catalogue František Kupka: Pioneer of Abstraction, Painter of the Cosmos Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 32 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, pages 207 – 209 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague This timeless volume of minimalistic abstract gouaches became known in the year 1933, when it was published in the second issue of Paris revue Astraction-Creation. Nevertheless, in the same year Kupka steps out of the group of nonfigurative painters (of the same name) and confirms the fact that he as an author cannot be categorized. Only many years after the death of Kupka, this exceptional work was highlighted by the architect and fine-artist Max Bill. The first time when this volume was published it contained twelve gouaches, later four more were added – the volume therefore contains 16 sheets. The first seven are dedicated to geometrical areas of black and white, the rest of them to circles and their variations. If we put the individual sheets side by side, a mosaic is created resembling strange enigma code from the Universe – a calculated rhythm and logic becomes obvious. At the time of the creation of the volume, Kupka suffered from serious depression and his wife Nini even wanted to hospitalize him. Prague Academy actually terminated his job of the professor in Paris. So, completely alone and in doubts, Kupka creates this timeless work, which became appreciated only in the 21st century. The reduction of form and its variability show that Kupka progressed in his research literally scientifically – he was not after the sweetness of composition, he was striving to find the “Truth”. In the logic of the cycle we can see also the difference between Kupka and his – also famous – colleague Mondrian, who in the same time came to similar form, but in a completely different way. Kupka, by his way of usage of the white area surrounding black shapes, violates the traditional hierarchy of perception of forms and he almost achieves optical illusions. The volume Abstraction is the top of Kupka´s controlled research of the abstract style. It is necessary to add, that Kupka was aware of his lead, and that the life of the outsider in the fine-art had to be very difficult.

EN
true
1790852000000487247
1948-06-01

Abstrakce 12

Abstrakce 12

350

1948, ofset s litografickým podtiskem na papíře, 21x15 cm, 42x35 cm s rámem, soubor Abstrakce vydán jako portfolio v Praze v roce 1948 původ antikvariát Paříž publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 210 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 odkaz v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 32 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 207 – 209 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Nadčasový soubor minimalistických abstraktních kvašů vešel ve známost v roce 1933, kdy vyšel v druhém čísle pařížské revue Astraction-Creation. V tomtéž roce ovšem Kupka vystupuje ze stejnojmenné skupiny nefigurativních malířů a potvrzuje fakt, že je nezařaditelný autor. Teprve o mnoho let později po smrti Kupky upozorňuje na tento výjimečný počin architekt a umělec Max Bill. Poprvé vyšel soubor s dvanácti kvaši, později k nim byly připojeny další čtyři – soubor tedy obsahuje 16 listů. Prvních sedm je věnováno geometrickým plochám černé a bílé, další kruhům a jejich variacím. Pokud si jednotlivé listy vyskládáme vedle sebe, vznikne mozaika připomínající záhadnou šifru z vesmíru – vyjevuje se zřejmý záměrný rytmus a logika. V době, kdy soubor vznikal, trpěl Kupka vážnými depresemi a jeho žena Nini jej chtěla dokonce umístit do ústavu. Pražská Akademie mu dokonce vypověděla místo pařížského profesora. A tak zcela osamocen a v pochybách vytváří Kupka nadčasové dílo, které docenilo až 21. století. Redukce formy a její variabilita ukazují, že Kupka ve svých výzkumech postupoval doslova vědecky – nešlo o líbeznost kompozice, ale o snahu dobrat se „pravdy“. V logice cyklu vidíme také rozdíl Kupky a neméně známého kolegy Mondriana, který se v téže době dobral k podobné formě, ale zcela jiným způsobem. Kupka svým zacházením s bílou plochou obklopující černé tvary porušuje tradiční hierarchii vnímání forem a dosahuje téměř optických klamů. Soubor abstrakce je vrcholem Kupkova kontrolovaného výzkumu abstraktního stylu. Je nutné dodat, že Kupka si byl svého náskoku vědom a jeho život uměleckého outsidera musel být těžký.

54.7
CZ
1790852000000487247
1948-Abstrakce 12-František Kupka
K prodeji
null
false
1948-06-20

Událost

Abstraction 13

1948, offset with lithographic background print on paper, 21×15 cm, 42×35 cm including frame. Volume Abstraction was published as portfolio in Prague in the year 1948. Origin: antiquariat Paris Published in the book Frank Kupka in White & Black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan a Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 210 References in the catalogue František Kupka: Pioneer of Abstraction, Painter of the Cosmos Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 32 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, pages 207 – 209 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague. The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague This timeless volume of minimalistic abstract gouaches became known in the year 1933, when it was published in the second issue of Paris revue Astraction-Creation. Nevertheless, in the same year Kupka steps out of the group of nonfigurative painters (of the same name) and confirms the fact that he as an author cannot be categorized. Only many years after the death of Kupka, this exceptional work was highlighted by the architect and fine-artist Max Bill. The first time when this volume was published it contained twelve gouaches, later four more were added – the volume therefore contains 16 sheets. The first seven are dedicated to geometrical areas of black and white, the rest of them to circles and their variations. If we put the individual sheets side by side, a mosaic is created resembling strange enigma code from the Universe – a calculated rhythm and logic becomes obvious. At the time of the creation of the volume, Kupka suffered from serious depression and his wife Nini even wanted to hospitalize him. Prague Academy actually terminated his job of the professor in Paris. So, completely alone and in doubts, Kupka creates this timeless work, which became appreciated only in the 21st century. The reduction of form and its variability show that Kupka progressed in his research literally scientifically – he was not after the sweetness of composition, he was striving to find the “Truth”. In the logic of the cycle we can see also the difference between Kupka and his – also famous – colleague Mondrian, who in the same time came to similar form, but in a completely different way. Kupka, by his way of usage of the white area surrounding black shapes, violates the traditional hierarchy of perception of forms and he almost achieves optical illusions. The volume Abstraction is the top of Kupka´s controlled research of the abstract style. It is necessary to add, that Kupka was aware of his lead, and that the life of the outsider in the fine-art had to be very difficult.

EN
true
1790852000000487251
1948-06-20

Abstrakce 13

Abstrakce 13

350

1948, ofset s litografickým podtiskem na papíře, 21x15 cm, 42x35 cm s rámem, soubor Abstrakce vydán jako portfolio v Praze v roce 1948 původ antikvariát Paříž publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 210 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 odkaz v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 32 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 207 – 209 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Nadčasový soubor minimalistických abstraktních kvašů vešel ve známost v roce 1933, kdy vyšel v druhém čísle pařížské revue Astraction-Creation. V tomtéž roce ovšem Kupka vystupuje ze stejnojmenné skupiny nefigurativních malířů a potvrzuje fakt, že je nezařaditelný autor. Teprve o mnoho let později po smrti Kupky upozorňuje na tento výjimečný počin architekt a umělec Max Bill. Poprvé vyšel soubor s dvanácti kvaši, později k nim byly připojeny další čtyři – soubor tedy obsahuje 16 listů. Prvních sedm je věnováno geometrickým plochám černé a bílé, další kruhům a jejich variacím. Pokud si jednotlivé listy vyskládáme vedle sebe, vznikne mozaika připomínající záhadnou šifru z vesmíru – vyjevuje se zřejmý záměrný rytmus a logika. V době, kdy soubor vznikal, trpěl Kupka vážnými depresemi a jeho žena Nini jej chtěla dokonce umístit do ústavu. Pražská Akademie mu dokonce vypověděla místo pařížského profesora. A tak zcela osamocen a v pochybách vytváří Kupka nadčasové dílo, které docenilo až 21. století. Redukce formy a její variabilita ukazují, že Kupka ve svých výzkumech postupoval doslova vědecky – nešlo o líbeznost kompozice, ale o snahu dobrat se „pravdy“. V logice cyklu vidíme také rozdíl Kupky a neméně známého kolegy Mondriana, který se v téže době dobral k podobné formě, ale zcela jiným způsobem. Kupka svým zacházením s bílou plochou obklopující černé tvary porušuje tradiční hierarchii vnímání forem a dosahuje téměř optických klamů. Soubor abstrakce je vrcholem Kupkova kontrolovaného výzkumu abstraktního stylu. Je nutné dodat, že Kupka si byl svého náskoku vědom a jeho život uměleckého outsidera musel být těžký.

54.7
CZ
1790852000000487251
1948-Abstrakce 13-František Kupka
K prodeji
null
false
1948-07-01

Událost

Abstraction 14

1948, offset with lithographic background print on paper, 21×15 cm, 42×35 cm including frame. Volume Abstraction was published as portfolio in Prague in the year 1948. Origin: antiquariat Paris Published in the book Frank Kupka in White & Black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan a Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 210 References in the catalogue František Kupka: Pioneer of Abstraction, Painter of the Cosmos Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 32 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, pages 207 – 209 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague This timeless volume of minimalistic abstract gouaches became known in the year 1933, when it was published in the second issue of Paris revue Astraction-Creation. Nevertheless, in the same year Kupka steps out of the group of nonfigurative painters (of the same name) and confirms the fact that he as an author cannot be categorized. Only many years after the death of Kupka, this exceptional work was highlighted by the architect and fine-artist Max Bill. The first time when this volume was published it contained twelve gouaches, later four more were added – the volume therefore contains 16 sheets. The first seven are dedicated to geometrical areas of black and white, the rest of them to circles and their variations. If we put the individual sheets side by side, a mosaic is created resembling strange enigma code from the Universe – a calculated rhythm and logic becomes obvious. At the time of the creation of the volume, Kupka suffered from serious depression and his wife Nini even wanted to hospitalize him. Prague Academy actually terminated his job of the professor in Paris. So, completely alone and in doubts, Kupka creates this timeless work, which became appreciated only in the 21st century. The reduction of form and its variability show that Kupka progressed in his research literally scientifically – he was not after the sweetness of composition, he was striving to find the “Truth”. In the logic of the cycle we can see also the difference between Kupka and his – also famous – colleague Mondrian, who in the same time came to similar form, but in a completely different way. Kupka, by his way of usage of the white area surrounding black shapes, violates the traditional hierarchy of perception of forms and he almost achieves optical illusions. The volume Abstraction is the top of Kupka´s controlled research of the abstract style. It is necessary to add, that Kupka was aware of his lead, and that the life of the outsider in the fine-art had to be very difficult.

EN
true
1790852000000487255
1948-07-01

Abstrakce 14

Abstrakce 14

350

1948, ofset s litografickým podtiskem na papíře, 21x15 cm, 42x35 cm s rámem, soubor Abstrakce vydán jako portfolio v Praze v roce 1948 původ antikvariát Paříž publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 210 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 odkaz v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 32 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 207 – 209 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Nadčasový soubor minimalistických abstraktních kvašů vešel ve známost v roce 1933, kdy vyšel v druhém čísle pařížské revue Astraction-Creation. V tomtéž roce ovšem Kupka vystupuje ze stejnojmenné skupiny nefigurativních malířů a potvrzuje fakt, že je nezařaditelný autor. Teprve o mnoho let později po smrti Kupky upozorňuje na tento výjimečný počin architekt a umělec Max Bill. Poprvé vyšel soubor s dvanácti kvaši, později k nim byly připojeny další čtyři – soubor tedy obsahuje 16 listů. Prvních sedm je věnováno geometrickým plochám černé a bílé, další kruhům a jejich variacím. Pokud si jednotlivé listy vyskládáme vedle sebe, vznikne mozaika připomínající záhadnou šifru z vesmíru – vyjevuje se zřejmý záměrný rytmus a logika. V době, kdy soubor vznikal, trpěl Kupka vážnými depresemi a jeho žena Nini jej chtěla dokonce umístit do ústavu. Pražská Akademie mu dokonce vypověděla místo pařížského profesora. A tak zcela osamocen a v pochybách vytváří Kupka nadčasové dílo, které docenilo až 21. století. Redukce formy a její variabilita ukazují, že Kupka ve svých výzkumech postupoval doslova vědecky – nešlo o líbeznost kompozice, ale o snahu dobrat se „pravdy“. V logice cyklu vidíme také rozdíl Kupky a neméně známého kolegy Mondriana, který se v téže době dobral k podobné formě, ale zcela jiným způsobem. Kupka svým zacházením s bílou plochou obklopující černé tvary porušuje tradiční hierarchii vnímání forem a dosahuje téměř optických klamů. Soubor abstrakce je vrcholem Kupkova kontrolovaného výzkumu abstraktního stylu. Je nutné dodat, že Kupka si byl svého náskoku vědom a jeho život uměleckého outsidera musel být těžký.

54.7
CZ
1790852000000487255
1948-Abstrakce 14-František Kupka
K prodeji
null
false
1948-07-20

Událost

Abstraction 15

1948, offset with lithographic background print on paper, 21×15 cm, 42×35 cm including frame. Volume Abstraction was published as portfolio in Prague in the year 1948. Origin: antiquariat Paris Published in the book Frank Kupka in White & Black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan a Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 210 References in the catalogue František Kupka: Pioneer of Abstraction, Painter of the Cosmos Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 32 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, pages 207 – 209 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague This timeless volume of minimalistic abstract gouaches became known in the year 1933, when it was published in the second issue of Paris revue Astraction-Creation. Nevertheless, in the same year Kupka steps out of the group of nonfigurative painters (of the same name) and confirms the fact that he as an author cannot be categorized. Only many years after the death of Kupka, this exceptional work was highlighted by the architect and fine-artist Max Bill. The first time when this volume was published it contained twelve gouaches, later four more were added – the volume therefore contains 16 sheets. The first seven are dedicated to geometrical areas of black and white, the rest of them to circles and their variations. If we put the individual sheets side by side, a mosaic is created resembling strange enigma code from the Universe – a calculated rhythm and logic becomes obvious. At the time of the creation of the volume, Kupka suffered from serious depression and his wife Nini even wanted to hospitalize him. Prague Academy actually terminated his job of the professor in Paris. So, completely alone and in doubts, Kupka creates this timeless work, which became appreciated only in the 21st century. The reduction of form and its variability show that Kupka progressed in his research literally scientifically – he was not after the sweetness of composition, he was striving to find the “Truth”. In the logic of the cycle we can see also the difference between Kupka and his – also famous – colleague Mondrian, who in the same time came to similar form, but in a completely different way. Kupka, by his way of usage of the white area surrounding black shapes, violates the traditional hierarchy of perception of forms and he almost achieves optical illusions. The volume Abstraction is the top of Kupka´s controlled research of the abstract style. It is necessary to add, that Kupka was aware of his lead, and that the life of the outsider in the fine-art had to be very difficult.

EN
true
1790852000000487259
1948-07-20

Abstrakce 15

Abstrakce 15

350

1948, ofset s litografickým podtiskem na papíře, 21x15 cm, 42x35 cm s rámem, soubor Abstrakce vydán jako portfolio v Praze v roce 1948 původ antikvariát Paříž publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 210 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 odkaz v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 32 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 207 – 209 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Nadčasový soubor minimalistických abstraktních kvašů vešel ve známost v roce 1933, kdy vyšel v druhém čísle pařížské revue Astraction-Creation. V tomtéž roce ovšem Kupka vystupuje ze stejnojmenné skupiny nefigurativních malířů a potvrzuje fakt, že je nezařaditelný autor. Teprve o mnoho let později po smrti Kupky upozorňuje na tento výjimečný počin architekt a umělec Max Bill. Poprvé vyšel soubor s dvanácti kvaši, později k nim byly připojeny další čtyři – soubor tedy obsahuje 16 listů. Prvních sedm je věnováno geometrickým plochám černé a bílé, další kruhům a jejich variacím. Pokud si jednotlivé listy vyskládáme vedle sebe, vznikne mozaika připomínající záhadnou šifru z vesmíru – vyjevuje se zřejmý záměrný rytmus a logika. V době, kdy soubor vznikal, trpěl Kupka vážnými depresemi a jeho žena Nini jej chtěla dokonce umístit do ústavu. Pražská Akademie mu dokonce vypověděla místo pařížského profesora. A tak zcela osamocen a v pochybách vytváří Kupka nadčasové dílo, které docenilo až 21. století. Redukce formy a její variabilita ukazují, že Kupka ve svých výzkumech postupoval doslova vědecky – nešlo o líbeznost kompozice, ale o snahu dobrat se „pravdy“. V logice cyklu vidíme také rozdíl Kupky a neméně známého kolegy Mondriana, který se v téže době dobral k podobné formě, ale zcela jiným způsobem. Kupka svým zacházením s bílou plochou obklopující černé tvary porušuje tradiční hierarchii vnímání forem a dosahuje téměř optických klamů. Soubor abstrakce je vrcholem Kupkova kontrolovaného výzkumu abstraktního stylu. Je nutné dodat, že Kupka si byl svého náskoku vědom a jeho život uměleckého outsidera musel být těžký.

54.7
CZ
1790852000000487259
1948-Abstrakce 15-František Kupka
K prodeji
null
false
1948-08-01

Událost

Abstraction 16

1948, offset with lithographic background print on paper, 21×15 cm, 42×35 cm including frame. Volume Abstraction was published as portfolio in Prague in the year 1948. Origin: antiquariat Paris Published in the book Frank Kupka in White & Black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 in the catalogue František Kupka, from the collection of Jan a Meda Mládek, ČMVU, Prague 1996, picture number 210 References in the catalogue František Kupka: Pioneer of Abstraction, Painter of the Cosmos Dallas – Wolfsburg – Prague 1997-1998, page 32 in the monograph František Kupka, Vachtová, 1968, pages 207 – 209 Exhibited at the French Institute Praha, 14.9.-3.11.2016 The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 78 million CZK in the year 2019, Galerie Kodl, Prague The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest known price for graphics achieved in gallery sale – 500 thousand CZK in the year 2016, Prague This timeless volume of minimalistic abstract gouaches became known in the year 1933, when it was published in the second issue of Paris revue Astraction-Creation. Nevertheless, in the same year Kupka steps out of the group of nonfigurative painters (of the same name) and confirms the fact that he as an author cannot be categorized. Only many years after the death of Kupka, this exceptional work was highlighted by the architect and fine-artist Max Bill. The first time when this volume was published it contained twelve gouaches, later four more were added – the volume therefore contains 16 sheets. The first seven are dedicated to geometrical areas of black and white, the rest of them to circles and their variations. If we put the individual sheets side by side, a mosaic is created resembling strange enigma code from the Universe – a calculated rhythm and logic becomes obvious. At the time of the creation of the volume, Kupka suffered from serious depression and his wife Nini even wanted to hospitalize him. Prague Academy actually terminated his job of the professor in Paris. So, completely alone and in doubts, Kupka creates this timeless work, which became appreciated only in the 21st century. The reduction of form and its variability show that Kupka progressed in his research literally scientifically – he was not after the sweetness of composition, he was striving to find the “Truth”. In the logic of the cycle we can see also the difference between Kupka and his – also famous – colleague Mondrian, who in the same time came to similar form, but in a completely different way. Kupka, by his way of usage of the white area surrounding black shapes, violates the traditional hierarchy of perception of forms and he almost achieves optical illusions. The volume Abstraction is the top of Kupka´s controlled research of the abstract style. It is necessary to add, that Kupka was aware of his lead, and that the life of the outsider in the fine-art had to be very difficult.

EN
true
1790852000000487263
1948-08-01

Abstrakce 16

Abstrakce 16

350

1948, ofset s litografickým podtiskem na papíře, 21x15 cm, 42x35 cm s rámem, soubor Abstrakce vydán jako portfolio v Praze v roce 1948 původ antikvariát Paříž publikováno v knize Frank Kupka in white & black Arnauld Pierre Artists Bookworks, Liverpool University Press, 1998 v katalogu František Kupka, ze sbírky Jana a Medy Mládkových, ČMVU, Praha 1996, obr. č. 210 vystaveno Francouzský institut Praha, 14.9.-3.11.2016 odkaz v katalogu František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Dallas – Wolfsburg – Praha 1997-1998, str. 32 v monografii František Kupka, Vachtová, 1968, str. 207 – 209 nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 78 mil czk v roce 2019, Galerie Kodl, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha Nadčasový soubor minimalistických abstraktních kvašů vešel ve známost v roce 1933, kdy vyšel v druhém čísle pařížské revue Astraction-Creation. V tomtéž roce ovšem Kupka vystupuje ze stejnojmenné skupiny nefigurativních malířů a potvrzuje fakt, že je nezařaditelný autor. Teprve o mnoho let později po smrti Kupky upozorňuje na tento výjimečný počin architekt a umělec Max Bill. Poprvé vyšel soubor s dvanácti kvaši, později k nim byly připojeny další čtyři – soubor tedy obsahuje 16 listů. Prvních sedm je věnováno geometrickým plochám černé a bílé, další kruhům a jejich variacím. Pokud si jednotlivé listy vyskládáme vedle sebe, vznikne mozaika připomínající záhadnou šifru z vesmíru – vyjevuje se zřejmý záměrný rytmus a logika. V době, kdy soubor vznikal, trpěl Kupka vážnými depresemi a jeho žena Nini jej chtěla dokonce umístit do ústavu. Pražská Akademie mu dokonce vypověděla místo pařížského profesora. A tak zcela osamocen a v pochybách vytváří Kupka nadčasové dílo, které docenilo až 21. století. Redukce formy a její variabilita ukazují, že Kupka ve svých výzkumech postupoval doslova vědecky – nešlo o líbeznost kompozice, ale o snahu dobrat se „pravdy“. V logice cyklu vidíme také rozdíl Kupky a neméně známého kolegy Mondriana, který se v téže době dobral k podobné formě, ale zcela jiným způsobem. Kupka svým zacházením s bílou plochou obklopující černé tvary porušuje tradiční hierarchii vnímání forem a dosahuje téměř optických klamů. Soubor abstrakce je vrcholem Kupkova kontrolovaného výzkumu abstraktního stylu. Je nutné dodat, že Kupka si byl svého náskoku vědom a jeho život uměleckého outsidera musel být těžký

54.7
CZ
1790852000000487263
1948-Abstrakce 16-František Kupka
K prodeji
null
false
1951
1951-05-05

Událost

Událost

Kupkovi je 80 let a komerční světová galerie (v New Yorku) poprvé kupuje velké množství jeho obrazu a začíná je prodávat po celém světě.

null
null
CZ
1790852000001517071
1956
1956-05-05

Událost

Událost

Museum of Modern Art kupuje velký počet Kupkových nejvýznamnějších obrazu.

null
null
CZ
1790852000001517075
1957
1957-05-05

Událost

Událost

Kupka ve Francii umírá a Musée National d´Art Moderne v Paříži kupuje množství jeho obrazu a zřizuje stálou síň Kupky „Salle Kupka“.

null
null
CZ
1790852000001517079
1962
1962-05-05

Událost

Událost

na pařížském trhu se začínají objevovat první padělky – katalogizované – Kupkových obrazů a kreseb.

null
null
CZ
1790852000001517083
1966
1966-01-01

Událost

Planes by Colors (Large Nude)

1966, lithograph, handmade paper Henri Deschamps Lith, dimensions 66.5x77 cm, according to the Planes by Colors (Large Nude) from 1909-1910, signed by stamp in the print Kupka origin: auction house Prague The highest price achieved in auction for Kupka´s oil on canvas – 62 million CZK in the year 2016, Adolf Loos Apartment and Gallery, Prague The highest price achieved in auction for Kupka´s graphic – 720 thousand CZK in the year 2018, auction house Sýpka, Prague The highest auction price for Kupka's printing is 500 thousand. CZK 2016, Prague Kupka begins to be discovered until the end of his life. In 1956, the Museum of Modern Art in New York bought a large number of his significant paintings. After his death in 1957, he began to organize exhibitions and perform reprints of his famous albums. This lithograph was used to promote the Kupka Exhibition in Paris in 1966, organized by the Flinker Paris Gallery under the title Kupka avant 1914 (Kupka before 1914), March 17 - April 23, 1966. According the famous Kupka oil from 1909- 1910 Planes by Colors (Large Nude). The lithograph was made by Henri Deschamps, a French lithographer known for his collaboration with outstanding modern artists such as Pablo Picasso, Georges Braque and René Magritte. He was able to take their paintings and adjust them into lithographs, making original prints at the Atelier Mourlot, a famed print shop located in Paris.

EN
true
1790852000002649028
1966-01-01

Barevné plány (velký akt)

Barevné plány (velký akt)

4000

1966, litografie, ruční papír značeno Henri Deschamps Lith, rozměry s rámem 66,5x77 cm, podle oleje Planes by Colors (Large Nude) z roku 1909-1910, signováno pozůstalostním razítkem v tisku Kupka původ: aukční síň Praha nejvyšší dosažená aukční cena za Kupkův obraz je 62 mil. Kč, Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha, 2016 nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku - 720 tis v roce 2018, aukční dům Sýpka, Praha nejvyšší dosažená aukční cena za Kupkův tisk je 500 tis. Kč v roce 2016, Praha Kupka začíná být objevován až koncem jeho života, v roce 1956 kupuje Muzeum of Modern Art v New Yorku velký počet jeho významných obrazů. Po jeho smrti v roce 1957 se začínají pořádat výstavy a vydávat reprinty jeho slavných alb. Tato litografie byla použita k propagaci Kupkovy výstavy v Paříži v roce 1966, kterou uspořádala Galerie Flinker Paris pod názvem Kupka avant 1914 (Kupka před rokem 1914), 17. březen - 23. duben 1966. Jako předlohu použila slavný Kupkův olej z roku 1909-1910 Planes by Colors (Large Nude). Litografii vyrobil Henri Deschamps, což byl francouzský litograf, známý svou spoluprací s významnými moderními umělci, jako jsou Pablo Picasso, Georges Braque a René Magritte. Byl schopen vzít jejich obrazy, převést je na litografie a vytisknout je v Atelieri Mourlot, slavné grafické tiskárně v Paříži.

101.7
CZ
1790852000002649028
1966-Barevné plány (velký akt)-František Kupka
Již není v nabídce
www.posam.cz/artwork/frantisek-kupka/plakat/frantisek-kupka_plakat_BP.jpg
false
1976
1976-05-05

Událost

Událost

Museé d’Art Moderne de la Ville v Paříži u příležitosti Kupkovy výstavy vydává reprint albumu Čtyři příběhy bílé a černé.

null
null
CZ
1790852000001517087
1990
1990-05-05

Událost

Událost

v aukci Phillips London poprvé dosahuje cena Kupkova oleje vice než 500.000 USD (cena s aukční přirážkou). v aukci Champin-Lombrail-Gautier , Enghien-les-Bains Paris poprvé dosahuje cena Kupkova oleje více než 1.000.000 USD (cena s aukční přirážkou).

null
null
CZ
1790852000001517091
1998
1998-05-05

Událost

Událost

Liverpool University Press vydává knižně reprint Čtyři příběhy bílé a černé a Album abstrakcí.

null
null
CZ
1790852000001517101
1999
1999-02-02

Událost

KUPKA - WALDES Painter and his Collector

Buy the book here. Antiquarian Peter Meissner published the book KUPKA-WALDES Painter and his collector. It is the largest, most extensive and most comprehensive publication on the life and work of František Kupka and his relationship with the entrepreneur Jindřich Waldes.

EN
true
1790852000002744007
1999-02-02

KUPKA – WALDES Malíř a jeho sběratel

KUPKA - WALDES Malíř a jeho sběratel

60

Knihu je možné koupit na stránkách vydavatele DIVUS. Antikvariát Petr Meissner vydal knihu KUPKA-WALDES Malíř a jeho sběratel. Je to největší, nejrozsáhlejší a nejobsáhlejší publikace o životě a díle Františka Kupky a jeho vztahu s podnikatelem továrníkem Jindřichem Waldesem.

42
CZ
1790852000002744007
1999-KUPKA - WALDES Malíř a jeho sběratel-František Kupka
K prodeji
www.posam.cz/artwork/frantisek-kupka/waldes/frantisek-kupka-waldes_strana-1.jpg
false
2008
2008-05-05

Událost

Událost

Galerie moderního umění v Hradci Králové vydává ke Kupkově výstavě katalog Čtyři příběhy bílé a černé.

null
null
CZ
1790852000001517111
2016
2016-05-05

Událost

Událost

v aukci Stockholm Auctionsverk je dosažen celosvětový aukční rekord za Kupkův olej 2.553.000 € (téměř 70.000.000 Kč, cena s aukční přirážkou). v aukci Adolf Loos Apartment and Gallery Praha je prodán Kupkův olej za rekordních 62.000.000 Kč (cena s aukční přirážkou), což je nový český rekord za Kupkův obraz.

null
null
CZ
1790852000001517115
2018
2018-12-09

Událost

Událost

v aukci aukčního domu Sýpka Praha se Kupkova grafika Cesta ticha prodává za 720.000 Kč, což je nový český rekord za Kupkovu práci na papíře. Více si o aukci můžete přečíst v článku na portálu o českém trhu s uměním artplus: Nejdražší tisk Františka Kupky.

null
null
CZ
1790852000002805093
2019
2019-10-08

Událost

Event

at the auction of the auction house Sýpka Praha Kupkova's graphic Road of Silence was sold for 720,000 CZK, a new Czech record for Kupka's work on paper. You can read more in the article on the Artplus (Czech Art Market Portal): František Kupka's most expensive print .

EN
true
1790852000002805093
2019-10-08

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001796293
2019-10-08

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001796059
2019-10-08

Událost

Event

In auction Auctionsverk, a world auction record for Kupka´s oil on canvas is achieved 2.553.000 € (almost 70.000.000 CZK, price with auction house fee). In auction Adolf Loos Apartment and Gallery Prague, Kupka´s oil on canvas is sold for record 62.000.000 CZK (price with auction house fee.). This is the new Czech record for Kupka´s painting.

EN
true
1790852000001517115
2019-10-08

Událost

Event

Galerie of Modern Art in Hradec Králové publishes for Kupka´s exhibition the catalogue Quatre Histoires de blanc et noir.

EN
true
1790852000001517111
2019-10-08

Událost

Event

Liverpool University Press publishes a reprint Four stories of white and black and the Album Abstraction.

EN
true
1790852000001517101
2019-10-08

Událost

Event

In auction house Phillips London, Kupka´s oil on canvas achieves for the first time the price surpassing 500.000 USD (price with auction house fee). In auction Champin-Lombrail-Gautier, Enghien-les-Bains Paris the price of Kupka´s oil on canvas more than 1.000.000 USD (price with auction house fee).

EN
true
1790852000001517091
2019-10-08

Událost

Event

Museé d’Art Moderne de la Ville in Paris publishes on the occasion of Kupka´s exhibition a reprint Four stories of white and black.

EN
true
1790852000001517087
2019-10-08

Událost

Event

On the Paris market, first imitations – catalogized – of Kupka paintings and drawings appear.

EN
true
1790852000001517083
2019-10-08

Událost

Event

Kupka dies in France and Musée National d´Art Moderne in Paris buys many of his paintings and establishes a permanent hall of Kupka „Salle Kupka“.

EN
true
1790852000001517079
2019-10-08

Událost

Event

Museum of Modern Art buys a great number of Kupka´s most prominent paintings.

EN
true
1790852000001517075
2019-10-08

Událost

Event

Kupka is 80 years old and the commercial world gallery (in New York) buys for the first time a great number of his paintings and starts to sell it throughout the world.

EN
true
1790852000001517071
2019-10-08

Událost

Event

His admirer and publisher Žikeš prints in Prague in Czech, French, English and German languages his volume Album of Abstraction (16 prints of black on lithographic background) Due to lack of interest and minimum of sales, the majority of the copies was probably discarded.

EN
true
1790852000001517067
2019-10-08

Událost

Event

He starts to exhibit at several exhibitions a year throughout the whole world. In Prague, Kupka´s great retrospective exhibition takes place and Kupka´s catalogue, to the exhibition is published. Czechoslovak state buys his works for National Gallery. However, the critics value more Kupka – the illustrator more than Kupka – the painter. He is disappointed and contrary to his original decision to spend the rest of his life in Czech he goes back to Paris.

EN
true
1790852000001517063
2019-10-08

Událost

Event

Collection of poems Conquête du silence including the original Kupka´s woodcut building on Quatre Histoires de blanc et noir is published in edition 225 pieces in France.

EN
true
1790852000001517059
2019-10-08

Událost

Event

He is called also by the director of Museum of Modern Art in New York, and the next year Kupka exhibits in New York.

EN
true
1790852000001517055
2019-10-08

Událost

Event

He is called by the founding president of the Salon of Independents Paul Signac to provide his works to the exhibition on the occasion of 50th anniversary of the Salon.

EN
true
1790852000001517051
2019-10-08

Událost

Event

In Paris, the group Abstraction – Création is established, Kupka refuses presidentship and becomes one of the members.

EN
true
1790852000001517047
2019-10-08

Událost

Event

He spends two months in Czech at Waldes´s home, is worshipped, gives interviews and speaks on radio, is introduced to prominent Czech intellectuals. Leading Czech cubistic architect and chancellor of AVU Josef Gočár renews his professorship.

EN
true
1790852000001517043
2019-10-08

Událost

Event

His first Czech monograph by Emanuel Siblík is published.

EN
true
1790852000001517039
2019-10-08

Událost

Event

His patron and collector Jindřich Waldes buys a large part of the edition of Four stories of White and Black and successfully distributes it in the USA.

EN
true
1790852000001517031
2019-10-08

Událost

Event

Kupka is given the order of French Legion of Honour.

EN
true
1790852000001517021
2019-10-08

Událost

Event

He stops painting and works on the album of black and white woodcuts Four stories of white and black. At the end of the year 1926, he published this album of 25 folios on his own cost in 300 prints. This graphic volume nevertheless is not paid attention to and becomes the financial catastrophe for Kupka. Many years later it is labelled as the first abstract album and is published as the reprint in France, Great Britain and in the Czech Republic.

EN
true
1790852000001517017
2019-10-08

Událost

Event

Kupka summarized his artistic views in the book Creation in the visual art.

EN
true
1790852000001517013
2019-10-08

Událost

Event

The first monograph about Kupka, which was written by the writer of French origin Arnould Grémilly is published. The Czech critics admire him and they seek for him in Paris to talk with him about new fine art.

EN
true
1790852000001517009
2019-10-08

Událost

Event

Jindřich Waldes, becomes his patron and collector.

EN
true
1790852000001517005
2019-10-08

Událost

Event

Immediately after the World War I breaks out, he volunteers for becoming a soldier. After the victory in the year 1918, he comes back from the front in the rank of the lieutenant.

EN
true
1790852000001517001
2019-10-08

Událost

Event

He exhibits his first abstract paintings in Paris. The viewers are laughing, the press is aghast, the public authorities in the state of shock.

EN
true
1790852000001240889
2019-10-08

Událost

Event

Kupka presents his abstract studies and screams of disapproval of the French critics sound over the tampering of the French tradition. “The guilty ones are the foreigners, Slavs or Americans with their cynical shamelessness and without French good taste “.

EN
true
1790852000001240885
2019-10-08

Událost

Event

In Paris, the book Song of Songs, written by Jean de Bonnefon and illustrated by Kupka, is published. The illustrations series, flowing in the spirit of Symbolism, is orientated towards the exotic sexuality, which was typical for that period.

EN
true
1790852000001240881
2019-10-08

Událost

Event

Kupka´s exhibition travelling around Czech – “the individualist becomes a socialist”. On the exhibition, the Album mainly satiric reproductions of Kupka is published – these become the most favourite decoration of youth rooms.

EN
true
1790852000001240877
2019-10-08

Událost

Event

In the January 1902, L´Assiette au Beurre: D´Argent (Money) is published. This issue is created by Kupka as his own work. In May 1902, Kupka takes part in the work on illustrations for the next issue of the satiric weekly L´Assiette au Beurre: Pour Garder.

EN
true
1790852000001240873
2019-10-08

Událost

Event

In Paris, politically satiric weekly magazine, illustrated by Kupka, starts being published and is distributed around Europe – i.e. within Austro-Hungarian Empire also, where it provokes positive reactions – mainly in leftish thinking readers – and the outcome of this all is the Exhibition of 150 Kupka´s mostly satiric pieces of art, travelling around Czech.

EN
true
1790852000001240863
2019-10-08

Událost

Event

Leaves for Paris, where he studies and illustrates both books and magazines. In his work, he demonstrates his leftist thinking, Spiritism and erotica in the full flow of life of the “holy hill” (Montmartre) in the name of fast-changing love and ever-flowing absinth.

EN
true
1790852000001240859
2019-10-08

Událost

Event

Kupka has graduated with the diploma from Prague Academy of Art, starts his studies at Vienna Academy.

EN
true
1790852000001240849
2019-10-08

Událost

Event

He was born on the 23rd September in Opočno.

EN
true
1790852000001240764